Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych

Gryfice, dnia 04 lipca 2014 r.

 

OPS.110.01.2014

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458),;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe;
 4. Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 7. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 8. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku administracyjno - biurowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o systemie oświaty, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;
 3. Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej;
 4. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,  kreatywność;
 5. Odpowiedzialność i dokładność;
 6. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów;
 7. Może to być osoba o lekkim lub umiarkowanym stopniu orzeczonej niepełnosprawności, która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku potwierdzony przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku należy przede wszystkim:

 1. Realizacja  zadań ustawowych w zakresie zasad przyznawania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym osobom wskazanym  w art. 90 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm), realizacja zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013.1456 z późn. zm.)
 2. Rejestracja i kwalifikacja wniosków o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na obszarze gminy Gryfice, oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 3. Opracowywanie decyzji administracyjnych;
 4. Współdziałanie z pracownikami socjalnymi w sprawach ustalenia faktycznej sytuacji rodzinnej osób korzystających ze świadczeń rodzinnych;
 5. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi;
 6. Sporządzanie list wypłat, przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych;
 7. Sporządzanie sprawozdań i bilansów potrzeb środków finansowych na realizację zadań ustawowych;

 

Kandydatów prosimy o składanie aplikacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych”:

 • w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój Nr 8 w biurowcu przy ulicy Plac Zwycięstwa 37 w Gryficach);
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (liczy się data wpływu przesyłki do Ośrodka).

Termin składania aplikacji: do 25 lipca  2014r.  do godz. 1500

 

Oferta powinna zawierać:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys zawodowy – CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i  kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), a w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie i zaświadczenie lekarskie zgodnie z pkt II.7
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej,
 6. Oświadczenie o  niekaralności*),
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*)

*) druki dostępne na  stronie internetowej http://www.bip.gryfice.eu

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm./.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

Osoba wyłoniona na w/w stanowisko w wyniku przeprowadzonego naboru, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy o pracę dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.gryfice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

                                                                                                                    

                                                                                                                                          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                 w Gryficach

                                                                                                               

                                                                                                                                                             Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 04-07-2014 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 01-08-2014 09:18