Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/29/2003 z 28.01.2003 w sprawie zm. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice (Prusinowo


Uchwała Nr IV/29/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 stycznia 2003r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice obejmującej teren działki nr 31/21 - obręb geodezyjny Prusinowo.

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/394/2002 z dnia 12 lutego 2002r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1994r. Nr 9 poz. 69), uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice.

§ 2. Granice terenu objętego opracowaniem to granice działki nr 31/21 położonej w obrębie geodezyjnym Prusinowo o powierzchni 0,32 ha, zaznaczone na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Rysunek planu wykonano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1 000.

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice jest uzyskanie ładu przestrzennego, a szczególnie ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury technicznej.

§ 5. Realizacja inwestycji nie może naruszać:

 1. praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich

 2. norm technicznych zawartych w odrębnych przepisach

 3. innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego określonych w przepisach szczególnych

§ 6. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod realizację zabudowy mieszkaniowej.

§ 7. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

 2. przeznaczenie terenu

 3. nieprzekraczalna linia zabudowy

2. Wszystkie oznaczenia graficzne użyte na rysunkach zmiany zostały objaśnione w legendzie.

§ 8. Ustalenia planu, zawarte w tekście uchwały, obejmują:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną, określone na rysunku planu oznaczeniami liniowymi podanymi w legendzie rysunku planu

 3. zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 9. Teren, o którym mowa w § 2 do chwili zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

§ 10. Na terenie, o którym mowa w § 2 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe-zasady zagospodarowania terenów

§ 11. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN.

§ 12. 1. Po przeprowadzeniu badań stanu technicznego istniejącego budynku, właściciel terenu dokona analizy możliwości jego wykorzystania, przeprowadzenia przebudowy i modernizacji dla potrzeb mieszkaniowych (max ilość mieszkań-4).

2. Na terenie MN dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych (wbudowanych), związanych z obsługą ludności: handel, gastronomia, drobne rzemiosło oraz usługi niematerialne (typu: gabinety, pracownie, kancelarie), które nie wymagają składowania materiałów i towarów na otwartym terenie oraz nie wymagają obsługi samochodami dostawczymi o ładowności powyżej 1,5 t.

§ 13.1. Dopuszcza się możliwość realizacji nowej zabudowy oraz wtórnego podziału działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni zabudowy:

1) dla zabudowy wolnostojącej -600,0m2

2) dla zabudowy szeregowej -400,0m2

2. Minimalna szerokość frontu działek 10,0m

3. Dla terenu MN ustala się:

 1. typ zabudowy - zabudowa wolnostojąca, szeregowa

 2. max ilość mieszkań na każdej działce - 4

 3. powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki

 4. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji w tym jedna kondygnacja w dachu (do 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy)

 5. dach dwu lub wielospadowy, możliwy inny typ dachu przestrzennego

 6. nieprzekraczalną linię zabudowy - 5,0m od granicy działki drogowej.

§ 14. 1. Obsługa komunikacyjna terenów odbywa się poprzez istniejącą gminną drogę dojazdową.

2. na każdej działce konieczna jest realizacja miejsc postojowych - min jedno miejsce postojowe na mieszkanie.

Rozdział 3

Warunki ochrony środowiska

§ 15. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% powierzchni działki.

§ 16. 1. Zachowanie w max stopniu istniejącego zadrzewienia.

2. Dopuszcza się możliwość wycinki niezbędnych drzew jedynie dla celów sanitarnych.

Rozdział 4

Ustalenia w zakresie infrastruktury.

§ 17. 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej przez teren zmiany.

2. Kolizja istniejącego wodociągu przebiegająca przez teren zmiany z nową zabudową przełożenia tego odcinka wodociągu w drogę (Dz. Nr 31/24), przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy terenu opracowania.

3. W rejonie zmiany w planie (przy przylegającej gminnej drodze) znajduje się istniejąca studnia publiczna - ustala się dalsze utrzymanie studni zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 18. Odprowadzenie ścieków ustala się do istniejącej kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren opracowania.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się z planowanego gazociągu, który zasilać będzie miejscowość Prusinowo. Do czasu realizacji planowanego gazociągu ustala się zasilanie gazem bezprzewodowym.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zasilanie z projektowanej sieci cieplnej lub poprzez rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne.

§ 21. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie z projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia przebiegające przez teren zmiany - do przełożenia.

§ 22. 1. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Gryficach.

2. Przyłączenie planowanych obiektów - do istniejącej sieci telekomunikacyjnej przebiegającej w rejonie zmiany.

§ 23. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów ustala się - miejski system gromadzenia odpadów z selektywną zbiórką „u źródła”, a następnie wywóz odpadów specjalistycznym transportem na zorganizowane składowisko odpadów.

§ 24. Dopuszcza się realizację uzupełniających urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji sieci.

Rozdział 5

Przepisy końcowe.

§ 25. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1994r. Nr 9 poz. 69).

§ 26. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i sklasyfikowanych jako B-R V, o łącznej powierzchni 0,32 ha na cele nierolnicze dla obszaru określonego w § 2 objętego niniejszą uchwałą.

§ 27. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 20%.

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 12:28