Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/338/2001 z 26.06.2001 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie budowy obiektów handlowych


UCHWAŁA Nr XXVI/338/2001

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie budowy obiektów handlowych.

Na podstawie art. 5a) ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 Nr 132 poz. 622, z 1997r.

Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 106 poz. 679 z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz.552, Nr 88 poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 95 poz. 1041, Nr 91 poz. 1009/ w związku z art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,

Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 14 poz. 124/

Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1

W istotnych i bardzo ważnych sprawach dla gminy, a szczególnie w sprawach budowy obiektów handlowych przeprowadza się konsultację z mieszkańcami gminy w celu wypracowania opinii o zasadności budowy na terenie gminy obiektów handlowych o dużych powierzchniach.

Opinie mieszkańców nakreślają kierunek dla gminy w rozwoju handlu, napływu obcego kapitału, zmniejszenie bezrobocia oraz na utrzymaniu co najmniej na obecnym poziomie miejscowego handlu i usług.

Powyższe opinie umożliwiają również organom gminy decydować racjonalnie o przeznaczeniu terenów na cele handlowe i ustalanie zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań, a także określają zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami obywateli i miejscowej wspólnoty samorządowej.

§ 2

  1. Konsultacje według niniejszej uchwały mają zastosowanie wówczas, gdy z wnioskiem o budowę obiektu handlowego na terenie gminy i wydanie decyzji o warunkach zabudowy wystąpi inwestor, a obiekt handlowy ma wynosić powyżej 500 m2 powierzchni przy podstawie.

  2. Przepis określony w ust. 1 ma zastosowanie do istniejących obiektów handlowych w razie ich przebudowy lub rozbudowy.

§ 3

Przez obiekt handlowy, o którym mowa w § 2 rozumie się sklep typu market, hipermarket lub zespół sklepów i stoisk handlowych nie będących trwale związanych z istniejącym obiektem, a zlokalizowanych na wspólnej z nim działce.

§ 4

Wniosek, o którym mowa w § 2 kierowany jest do Zarządu Miejskiego, który podejmuje procedurę w zakresie i trybie określonym przez uchwałę.

§ 5

1.Zarząd Miejski podejmuje uchwałę o sposobie załatwienia wniosku, w której określa:

1/ nazwę organu wydającego opinię o zasadności budowy obiektu handlowego na terenie jego działania, /opinia powinna posiadać uzasadnienie faktyczne i prawne/,

2/ termin wydania opinii,

3/ sporządzenie projektu uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu wniosku lub o jego odrzuceniu z uwzględnieniem:

a/ analizy i oceny stanu ilościowego i struktury istniejącej sieci handlowej,

b/ analizy wpływu tworzonego obiektu ze zwróceniem uwagi na - potrzeby konsumentów, istniejące otoczenie handlowe oraz na miejscowy rynek pracy,

4/ powiadomienie składającego wniosek o sposobie jego załatwienia.

2.Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zasięga się od organów i instytucji takich jak: Rady Osiedlowe, Rady Sołeckie, Zrzeszenie Kupców, Związki Zawodowe i innych organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych działających na terenie gminy. Opinię zasięga się również od Starostwa Powiatowego.

§ 6

Rada Miejska po otrzymaniu opinii z projektem uchwały od Zarządu Miejskiego wraz ze stanowiskami organów, instytucji i organizacji wyrażone w formie opinii, o których mowa w

§ 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 podejmuje uchwałę, w której wniosek o utworzeniu obiektu handlowego przyjmuje lub odrzuca.

Przyjęcie lub odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.

§ 7

Uchwałę Rady Miejskiej, która przyjęła wniosek o budowę obiektu handlowego, Zarząd Miejski przyjmuje i uruchamia procedury w celu opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniając warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 10:48