Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.


UCHWAŁA Nr XXII/186/2004

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 07 grudnia 2004 r

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz.1683; z 2003 r.Dz.U. Nr 110, poz. 1039; Nr 203, poz. 1966; Nr 200, poz. 1953; Nr 96, poz. 874;Nr 188, poz. 1840; M.P. Nr 51, poz. 804; z 2004 r.Dz.U. Nr 92, poz. 880 i 884 ; Nr 96, poz. 959 oraz Nr 123, poz. 1291), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.z 1993 r. Nr 94., poz. 431; z 1994 r. Dz.U. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Dz.U. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Dz.U. Nr 43, poz. 272; Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Dz.U. Nr 108, poz. 681; z 2001 r.Dz.U. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Dz.U. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039; Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w Gryficach uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru podatku:

1) od nieruchomości dla osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały

2) od nieruchomości od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały

3) rolnego od osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały

4) rolnego od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 4 do uchwały

5) leśnego od osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 5 do uchwały

6) leśnego od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 6 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz.

U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz.1683; z 2003 r.Dz.U. Nr 110, poz. 1039; Nr 203, poz. 1966; Nr 200, poz.

1953; Nr 96, poz. 874;Nr 188, poz. 1840; M.P. Nr 51, poz. 804; z 2004 r.Dz.U. Nr 92, poz. 880 i 884 ; Nr 96,

poz. 959 oraz Nr 123, poz. 1291), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.z

1993 r. Nr 94., poz. 431; z 1994 r. Dz.U. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Dz.U. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Dz.U. Nr 43,

poz. 272; Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Dz.U. Nr 108, poz. 681; z 2001 r.Dz.U. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Dz.U. Nr

200, poz. 1680; z 2003 r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039; Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz. 1826) dają uprawienia

radzie gminy do określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i

przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r.

dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy

podatkowe prowadzą ewidencję podatkową w systemie informatycznym

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w

szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy

oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji

gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji

publicznej, a w szczególności:

1) przed dniem wejścia w życie ustawy,

2) aktów notarialnych,

3) ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wydanych decyzji o

pozwoleniu na budowę,

4) planu zagospodarowania przestrzennego,

5) ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe,

6) Krajowej Ewidencji Podatników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.. w sprawie ewidencji podatkowej

nieruchomości ( Dz. U. nr 107, poz. 1138) w ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym :

1) w odniesieniu do osób fizycznych:

a) nazwisko,

b) pierwsze imię,

c) drugie imię,

d) adres zamieszkania,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) numer ewidencyjny PESEL,

g) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

2) w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),

b) adres siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacyjny REGON.

2. W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę

urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.

3. W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem

wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.

 1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:

1) w odniesieniu do gruntów:

a) powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,

b) identyfikatory działek ewidencyjnych,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga

wieczysta lub zbiór dokumentów;

2) w odniesieniu do budynków lub ich części:

a) powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) identyfikatory budynków,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga

wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej - wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:

1) użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają

opodatkowaniu podatkiem rolnym - w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas

gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku

rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;

2) lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym - w ewidencji wykazuje się powierzchnię

odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących

w skład parków narodowych.

3. Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu,

w rozumieniu przepisów o własności lokali - w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi

wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej

własności.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla

każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości,

w tym adres nieruchomości.

5. Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej:

1) podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku

leśnego - w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1-4, wykazuje się również podstawę prawną

zastosowania zwolnienia albo ulgi;

2) znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i

kartograficznego - w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt

3;

3) są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów -

w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały określającej nowe wzory formularzy, które będą

dostosowane do wymogów cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

Gryfice, dnia 17.11.2004 r.

Opracowała: Dorota Parduła

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 08-03-2005 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 15:38