Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/147/2004 z dn. 20.04.2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Juchniewicz z Gryfic


UCHWAŁA Nr XVI/147/2004

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Juchniewicz z Gryfic

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9 poz. 262 z póź.zm.) - Rada Miejska w Gryficach, uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną skargi na sposób sprzedaży lokali 6 i 7 na działce 133 mieszczącej się przy ul. Kościelnej 4 w Gryficach; w oparciu o jej ustalenia zawarte w protokole z dnia 5 lutego 2004 roku - skargę Pani Krystyny Juchniewicz uznaje się za bezpodstawną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego br., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rozpatrzyła zasadność zarzutów zawartych w skardze Pani Krystyny Juchniewicz skierowanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach dotyczącej sprzedaży lokali 6 i 7 wybudowanych na działce nr 133 przy ul. Kościelnej 4 w Gryficach.

W trakcie posiedzenia zapoznano się ze sposobem podziału nieruchomości oraz oczekiwaniami Konserwatora Zabytków w przypadku rozbudowy czy przebudowy lokali użytkowych. Zapoznano się także ze statusem prawnym Spółki, w której właścicielem był zmarły mąż skarżącej się Pan Bronisław Juchniewicz oraz uprawnieniami spadkobierców do najmu lokalu po zmarłym wspólniku Spółki.

Stwierdzono, że Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będąc następcą prawnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryficach i jednocześnie zakładem budżetowym gminy wynajmowało na rzecz najemców lokale użytkowe przy ul. Kościelnej 4 w Gryficach.

Odnośnie podnoszonej w skardze kwestii dotyczącej fałszowania dokumentów i podpisu nieżyjącego męża skarżącej oraz aneksu do nieważnej umowy Spółki ustalono, że dokument, o którym mowa w skardze został sporządzony poza siedzibą Zakładu, prawdopodobnie w ZURiT - Spółka Cywilna i wpłynął do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryficach za pośrednictwem poczty w dniu 31.07.1998 roku. Ustalenie wiarygodności pisma o rozszerzeniu działalności Spółki czy też podpisów na nim złożonych nie leży w kompetencjach Prezesa Zarządu.

Skarżąca ustaliła, że podpis na przedmiotowym piśmie jej nie żyjącego męża jest sfałszowany, ale roszczenia z tego tytułu nie mogą być zgłaszane do TBS czy poprzednika prawnego, bowiem nie u nich ten dokument powstał (w sprawie tej toczy się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej).

W sprawie aneksu do nieważnej umowy Spółki zapoznano się z powodami uzasadniającymi zawarcie aneksu do wcześniejszej umowy w wyniku którego wprowadzone zostały zmiany nazw stron umowy na taką (PHU Alicja Drozdowska), która została po zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tego typu zmiana mieści się w granicach swobody zawierania umów wynikających z postanowień art. 33 Kodeksu Cywilnego.

Odnośnie działki Nr 6 prawo kupna tej działki przysługiwało jej najemcy, którym była Pani Urszula Szesteren. Najemca z tego prawa skorzystał i nieruchomość wykupił. Przy wykupie działki pominięto syna skarżącej Pana Jarosława Juchniewicza ponieważ istniały wątpliwości czy jako podnajemca może skorzystać z prawa kupna zajmowanego lokalu w trybie bez przetargowym. Uznano jednak za zasadne argumenty zawarte w opinii prawnej sporządzonej na zlecenie zainteresowanego na ten temat przez Kancelarię Adwokacką w Szczecinie.

Komisja uznała za zasadne przekazanie Burmistrzowi Gryfic sugestii, by rozważył możliwość ustalenia wartości lokalu Pana Jarosława Juchniewicza poprzez przyjęcie stawki zbliżonej do uśrednionej ceny 1m2 wcześniej sprzedanych nieruchomości przy

ul. Kościelnej 4.

W związku z tym, że w sprawie występują wątki i wątpliwości, które rozpoznaje prowadząca postępowanie wyjaśniające Prokuratura Rejonowa w Gryficach - Komisja pozostawiła jej bez rozpoznania i wyjaśnienia w przekonaniu, że wszelkie niejasności zostaną gruntownie zbadane i wyjaśnione.

Reasumując całość sprawy - Komisja postanowiła jak w przedstawionym radnym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Gryfice, 5.04.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 17-05-2005 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2005 15:15