Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/383/2006 z 27.06.2006 w spr. szczególowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gryfice


UCHWAŁA NR XXXVI /383 / 2006

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm.: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 


§ 2.

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych
w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3.

1. Do umarzania należności uprawniony jest:

  1. Burmistrz Gryfic, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1.000 zł,

  2. Kierownik jednostki organizacyjnej jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1.000 zł,

  3. Burmistrz Gryfic po zaciągnięciu opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności wynosi od 1.000 do 2.000 zł,

  4. Kierownik jednostki organizacyjnej zaciągnięciu opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności wynosi od 1.000 do 2.000 zł,

  5. Burmistrz Gryfic po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej jeżeli kwota należności przekracza 2.000zł.

  6. Kierownik jednostki organizacyjnej po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej jeżeli kwota należności przekracza 2.000zł.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz
z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.


§ 4.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Gryfic i kierownicy jednostek organizacyjnych działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.


§ 5.

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa u uchwale następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,

2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.


§ 6.

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).


§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

- uchwała Nr IX/86/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów to tego uprawnionych.


§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic i kierownikom jednostek organizacyjnych.


§ 9.

Zobowiązuje się Burmistrza Gryfic i kierowników jednostek organizacyjnych do informowania Rady Miejskiej o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za dany rok.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2006 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 10:06