Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie nr 10 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 16 grudnia 2004 r. do 05 lutego 2005 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 16 grudnia 2004 r. do 05 luty 2005 r.

20 grudnia 2004 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które odbyło się w miejscowości Lubiania pow. Choszczno.

21 grudnia 2004 r.

 • Uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu samorządowym organizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Marszałka Woj. oraz Arcybiskupa diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,

 • Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów - Zarząd Rejonowy w Gryficach.

22 grudnia 2004 r.

 1. Uczestniczyłem w sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI. Posiedzenie odbyło się w Maszewie w sali Gimnazjum. W czasie obrad przyjęto m.in. uchwały
  w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu na rok 2005,

  2. ustalenie zasad zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowych,

  3. zasad dzierżawy lub najmu majątku.

 2. Uczestniczyłem w wieczorze wigilijnym organizowanym przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy koło nr 24 w Gryficach.

 3. Odbyłem spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego.

23 grudnia 2004 r.

 1. Uczestniczyłem w wigilii dla osób samotnych, zorganizowanej w ramach świątecznej akcji „Serce-Plus-Święta”. W ramach akcji zebrano artykuły spożywcze o wartości 19.459,12 zł, z czego wykonano 142 paczki dla rodzin wielodzietnych oraz zabezpieczono produkty na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych oraz wigilię dla dzieci w świetlicy przy ul. Górskiej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na zakup paliw do samochodów będących własnością gminy Gryfice.

27 grudnia 2004 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie powołanie komisji do zbadania sposobu rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków przez właścicieli mieszkań w Prusinowie.

29 grudnia 2004 r.

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2004,

 • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

30 grudnia 2004 r.

Uczestniczyłem w otwarciu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gryficach.

31 grudnia 2004 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany układu wykonawczego na 2004 rok,

 • zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2004 rok,

 • zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych na 2004 rok,

 • zatwierdzenia planów finansowych na rok 2005 dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Gryficach.

03 stycznia 2005 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach.

07 stycznia 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w ZGK w przekazaniu obowiązków dyrektora, w związku z przejściem
  p. L. Kubiaka na emeryturę.

 2. Uczestniczyłem w uroczystościach noworocznych organizowanych przez Powiatową Społeczną Radę Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie odbyło się w salach GDK.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • odwołania Pana Leszka Kubiaka ze stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 • powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Panu Stanisławowi Perużyńskiemu.

09 stycznia 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowo-noworocznym przygotowanym przez Związek Sybiraków - Zarząd Rejonowy w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem jako wolontariusz w XIII edycji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy w Gryficach. Celem akcji jest zbierania pieniędzy na chore dzieci.

11 stycznia 2005 r.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Prusinowo.

 2. Spotkałem się z p. Jerzym Kochańskim - dyr. Agencji Mienia Wojskowego w sprawie pozyskania obiektów z zasobów Agencji na cele mieszkaniowe.

12 stycznia 2005 r.

Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.

13 stycznia 2005 r.

Uczestniczyłem w uroczystości dekoracji medalami za wieloletnie pożycie małżeńskie.

14 stycznia 2005 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2005 roku,

 • zmiany układu wykonawczego gminy na 2005 rok,

 • utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach,

 • obniżenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego.

 1. Uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy. Spotkanie odbyło się w sali gimnastyczno-widowiskowej SP-4 w Gryficach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych gm. Gryfice. Obecni na spotkaniu zostali zapoznani z realizacją zadań budżetowych w roku 2004 oraz planami działań w obecnym roku.

 2. Przyjąłem projekt uchwały RM w sprawie przeniesienia prawa własności w drodze bezprzetargowej, gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 308, zabudowanego pawilonem handlowym, położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 10a.

17 stycznia 2005 r.

 1. Spotkałem się z senatorem RP p. Zbigniewem Zychowiczem

 2. Przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryficach. Celem posiedzenia było omówienie planów pracy na 2005 rok oraz zadań wynikających z rozpoczynającej się kampanii sprawozdawczej w OSP. Omówiono również problem słabego wyposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt pożarniczy.

18 stycznia 2005 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku UmiG Dorzecza Regi. Spotkanie odbyło się w Płotach. Celem spotkania było przygotowanie dokumentacji technicznej
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla programu Funduszu Spójności.

23 stycznia 2005 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Civitas Crystiano oraz Rodzinę Radia Maryja. Spotkanie odbyło się w salkach katechetycznych kościoła NSPJ w Gryficach.

24 stycznia 2005 r.

 • Spotkałem się z szachistami klubu sportowego „SZACH”,

 • Spotkałem się z przewodniczącym Związku Miast Partnerskich z R. Planertem z Güstrow. Celem spotkania było omówienie zadań realizowanych w ramach współpracy miast partnerskich w 2005 roku.

 • Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Prusinowie. Celem zebrania był wybór sołtysa oraz omówienie problemów nurtujących miejscową społeczność, m.in. rozliczenie zużycia wody, oświetlenie uliczne i stan lokalnych dróg.

25 stycznia 2005 r.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2005 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań.

 2. Spotkałem się z p. M. Drelich p.o. dyrektora Szkoły Muzycznej w Gryficach. Celem spotkania było szukanie nowych form współpracy gryfickich szkół.

 3. Uczestniczyłem w zakończeniu akcji „Serce-Plus-Święta”. Okolicznościowy koncert odbył się w GDK.

 4. Przyjąłem projekt uchwały RM w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

26 stycznia 2005 r.

 • Umowy notarialne.

 • Uczestniczyłem w spotakniu organizowanym przez Powiatową Społeczną Radę Kombatantów w Gryficach. Tematem posiedzenia były sprawy związane z obchodami
  60-lecia wyzwolenia Polski.

 • Spotkałem się z p. Krzysztofem Kowalskim v-ce dyr. Woj. Zarządu Dróg w Koszalinie oraz Marianem Bąkiem w sprawie budowy ronda przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach.

 • Wydałem zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach.

 • Przyjąłem projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach stanowiących majątek Gminy Gryfice.

27 stycznia 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym II edycję Ogólnopolskiej Kampanii
  „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach.

 2. Przyjęcia interesantów.

28 stycznia 2005 r.

Uczestniczyłem w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach p. Jerzego Organiaka.

29 stycznia 2005 r.

Uczestniczyłem w otwarciu VI edycji Turnieju im. Sławka Białego w piłce siatkowej

30 stycznia 2005 r.

Odbyło się zakończenie turnieju w piłce siatkowej z udziałem drużyn z Trzebiatowa, Świnoujścia, Szczecina, Gorzowa, Poznania i gospodarzy.

01 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w uroczystości dekoracji najstarszej mieszkanki Gryfic p. Marii Żymańczyk Krzyżem Zesłańców na Syberię.

03 luty 2005 r.

Przyjęcia interesantów.

04 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie przyśpieszenia budowy schroniska dla zwierząt w Sosnowicach (gm. Golczewo).

- 6 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 14-04-2005 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2005 11:07