Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice - spis treści

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Cele i zasady polityki ekologicznej
  1. Cele strategiczne
  2. Cele o charakterze taktycznym
  3. Zasady polityki ekologicznej
 3. Podstawowe cele polityki ekologicznej
  1. Cele polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego
 4. Podstawowe cele polityki ekologicznej powiatu gryfickiego
  1. Cel 1 - „Gorące punkty”
  2. Cel 2 - Gospodarka wodna
  3. Cel 3 - Gospodarka odpadami
  4. Cel 4 - Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne 
  5. Cel 5 - Racjonalizacja użytkowania surowców
  6. Cel 6 - Ochrona powierzchni ziemi
  7. Cel 7 - Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
  8. Cel 8 - Przeciwdziałanie poważnym awariom
  9. Cel 9 - Zwiększenie świadomości społecznej - edukacja ekologiczna
  10. Cel 10 - Monitoring środowiska
 5. Krajowe, wojewódzkie i powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska
  1. Limity krajowe, wojewódzkie, powiatowe i limity gminy
   1. Zasoby wodne
   2. Energia
   3. Surowce wtórne
   4. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do wód
   5. Emisja zanieczyszczeń powietrz
   6. Paliwa
  2. Zastosowanie okresów przejściowych w obszarze „środowisko”
 6. Charakterystyka gminy Gryfice
  1. Struktura ludności
  2. Służba zdrowia na terenie gminy Gryfice
  3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Gryfice
  4. Zakłady pracy
  5. Zatrudnienie
  6. Infrastruktura
  7. Struktura powierzchni Gminy Gryfice
  8. Stan środowiska Gminy Gryfice
   1. Zagospodarowanie terenu
   2. Klimat, wody powierzchniowe
   3. Budowa geologiczna
   4. Wody podziemne
   5. Zagrożenie i ochrona wód podziemnych
   6. Powietrze atmosferyczne
   7. Wody powierzchniowe
   8. Rzeki
   9. Melioracje
   10. Przepławki i inne budowle hydrotechniczne
   11. Jeziora
   12. Zaopatrzenie w wodę do spożycia
   13. Gleby
   14. Lasy
   15. Surowce mineralne
   16. Klimat akustyczny
   17. Pola elektromagnetyczne
   18. Tereny i obiekty objęte ochrona prawną
 7. Ochrona poszczególnych elementów środowiska
  1. Ochrona powietrza
  2. Ochrona środowiska przed hałasem
  3. Ochrona powierzchni ziemi
   1. Ochrona gleb
   2. Składowiska odpadów i gospodarka odpadowa
  4. Ochrona wód
  5. Ochrona złóż
  6. Ochrona lasów
 8. Energetyka odnawialna
 9. Rolnictwo ekologiczne
  1. Uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze
   1. Klimat
   2. Gleby
  2. Prawne aspekty rolnictwa ekologicznego
  3. Zasady i warunki produkcji ekologicznej
 10. Europejska sieć Natura 2000
 11. Ochrona przeciwpowodziowa
 12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 13. Zespół Reagowania Kryzysowego
 14. Cele i zadania własne Gminy Gryfice na lata 2004 - 2011
  1. Cel 1 - „gorące punkty”
  2. Cel 2 - Gospodarka wodna
  3. Cel 3 - Gospodarka odpadami
  4. Cel 4 - Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)
  5. Cel 5 - Racjonalizacja użytkowania surowców
  6. Cel 6 - Ochrona powierzchni ziemi
  7. Cel 7 - Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
  8. Cel 8 - Przeciwdziałanie poważnym awariom
  9. Cel 9 - Zwiększenie świadomości społecznej - edukacja ekologiczna
  10. Cel 10 - Monitoring środowiska
  11. Koszt realizacji zadań ujętych w celach 1 - 10
 15. Zarządzanie środowiskiem oraz programem
  1. Zarządzanie środowiskiem
  2. Zarządzanie programem
   1. Rola pozarządowych organizacji ekologicznych
   2. Szkolenia
   3. Media
  3. Mierniki realizacji programu
 16. Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce
  1. Struktura finansowania
  2. Struktura realizacji zadań własnych Gminy
 17. Ważniejsze przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Spis rycin, tablic, map i wykresów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 11-05-2005 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 18-09-2013 10:31