Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/2007

Burmistrza Gryfic

z dnia 5 czerwca 2007r.

w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/32/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2007” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej .

§ 3. Treść ogłoszenia zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Załącznik do zarządzenia Nr 101.

Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2007 r.

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia

 1. Zadanie Nr 12/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej orlików na terenie miasta Gryfice - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł;

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2006

81.000,00 Miejski Klub Sportowy „SPARTA” w Gryficach

Rok 2007

88.000,00 Miejski Klub Sportowy „SPARTA” w Gryficach

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm./, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  1. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  1. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  1. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  1. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  1. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania dotacji uzyskanych z Gminy;

  1. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

  1. kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

  1. aktualny statut lub regulamin;

  1. kopie nadania numeru REGON;

  1. kopie nadania NIP;

  1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

  1. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  1. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  1. wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń;

  1. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;

  1. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 1. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną

uregulowane w umowie pomiędzy Burmistrzem Gryfic a wybranym oferentem.

6. Zadanie winno być realizowane w terminie do 31 grudnia 2007 r..

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP , na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 1. Oferty składać należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 104 lub w wydziale promocji pokój 114 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 lipca 2007 roku.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w 9 lipca 2007 r.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Henryk CHMIEL - wydział promocji, tel. 38-770-28,
  e-mail: chmiel@umgryfice.pl

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej SZCZYGIEŁ

Sporzadziła:

W. Piwoni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 06-06-2007 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2007 12:00