Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/105/2007 z 26.06.2007 w spr. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzernia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla)


UCHWAŁA Nr VIII/105/2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 26 czerwca 2007 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej ( sołectwa, osiedla).  

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), § 94 ust. 3 Statutu Gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 83 poz. 1484)

Rada Miejska w Gryficach

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami są przeprowadzane w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla), jeżeli działania te następują z inicjatywy organów Gminy.  

2. Nie przeprowadza się konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia lub podziału jednostki pomocniczej (sołectwa , osiedla), jeżeli z inicjatywą jej utworzenia, połączenia lub podziału występują mieszkańcy obszaru, który ta jednostka (sołectwo, osiedle) ma obejmować lub obejmuje.  

§ 2. 1. Inicjatywa mieszkańców w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej wyrażana jest w formie wniosku składanego do Rady Miejskiej.  

Wniosek, o którym mowa w ust.1, wymaga w szczególności:  

  1. wskazania granic tworzonej jednostki pomocniczej poprzez podanie nazw wsi lub ulic mających wejść w skład przyszłego obszaru tej jednostki (sołectwa, osiedla),  

  1. uzasadnienia, w tym wykazania istnienia możliwie spójnych uwarunkowań przestrzennych, komunikacyjnych, więzi społecznych i innych, np. gospodarczych, kulturowych na obszarze tworzonej jednostki pomocniczej,  

  1. określenia propozycji organizacji i zakresu działania tej jednostki,  

  1. poparcia podpisami 50%+1 mieszkańców uprawnionych do głosowania, na obszarze tworzonej jednostki,  

  1. wskazania osób w liczbie nie mniejszej niż 7 uprawnionych do głosowania w sołectwie i 15 w osiedlu do prowadzenia uzgodnień, o których mowa w ust. 2.  

 1. Projekt uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej wraz z projektem statutu

oraz granic przygotowuje i przedkłada Radzie Miejskiej do uchwalenia Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.  

§ 3 . 1. Inicjatywa mieszkańców dotycząca połączenia lub podziału jednostki pomocniczej wyrażana jest w drodze zgodnych uchwał zainteresowanych organów stanowiących jednostek pomocniczych (sołectwa, osiedli).  

2. Uchwały, o których mowa w ust.1, mają moc opinii i wymagają uzasadnienia.  

3. Rada Miejska, przed podjęciem uchwał w sprawach połączenia lub podziału jednostki pomocniczej z inicjatywy mieszkańców, dodatkowo zapoznaje się z opiniami:  

  1. Burmistrza ,

  2. właściwej Komisji Rady.  

§ 4. 1. Zniesienie jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku niewykonywania podstawowych zadań statutowych lub powtarzających się naruszeń prawa przez jej organy statutowe.  

2. W sprawach dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 ust.3.  

§ 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach i z inicjatywy organów, o których mowa w § 1 ust.2, przeprowadzają Burmistrz w porozumieniu z

Przewodniczącym Rady Miejskiej. Konsultacje odbywają się na ogólnych (otwartych) zebraniach mieszkańców jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla), którego konsultacja dotyczy.  

2. W zakres przeprowadzanych konsultacji z mieszkańcami, w przypadku gdy dotyczą one utworzenia jednostki pomocniczej, wchodzą również konsultacje dotyczące organizacji i zakresu działania tworzonej jednostki.  

3. O terminie i miejscu konsultacji zawiadamia się mieszkańców w formie obwieszczenia, najpóźniej w 10 dni przed terminem konsultacji.

Jeden egzemplarz obwieszczenia przekazuje się niezwłocznie Radzie Miejskiej.  

4. W przypadku przeprowadzania konsultacji w sprawie połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej jeden egzemplarz obwieszczenia przekazuje się także niezwłocznie sołtysowi/ zarządowi osiedla w celu zapewnienia przez ten organ współdziałania w przeprowadzeniu konsultacji.  

5. Ogólne (otwarte) zebranie mieszkańców w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) z inicjatywy organów Gminy prowadzi wskazany przez Burmistrza w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej pracownik samorządowy Gminy lub radny Rady Miejskiej.

Zebranie jest protokołowane. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół

podpisują prowadzący Zebranie i protokolant.  

§ 6. 1 . Konsultację uważa się za przeprowadzoną bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących w zebraniu mieszkańców, jeżeli o jego terminie mieszkańcy powiadomieni zostali zgodnie z postanowieniem § 5 ust.3.  

2. Stanowisko zebrania mieszkańców wyrażone w formie uchwały w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów ma moc opinii.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady 

Stanisław Błysz

Sporządziła: Wanda Piwoni 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-07-2007 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 03-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 03-07-2007 13:19