Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/147/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2008


   • UCHWAŁA NR XIII / 147 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 18 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 47.896.666 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 45.260.216 zł,

 2. dochody majątkowe - 2.636.450 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 51.833.633 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.936.967 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 3.936.967 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

- przychody - 9.501.967 zł.

- rozchody - 5.565.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 100.000 zł,

 2. celową w wysokości - 61.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 61.000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 74.800.100 zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 3.125.000 zł.

§ 7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)
w wysokości:

 1. przychody - 10.663.009 zł,

 2. wydatki - 10.496.780 zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 150.000 zł,

 2. wydatki - 150.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.500.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 2.435.025 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1.912.600 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 365.000 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 12.

§ 12. 1.Ustala się dochody w wysokości - 405.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 355.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 50.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.000 zł

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 300.000 zł,

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 20-12-2007 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2007 13:57