Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Tekst jednolity z dnia 18 Listopada 2013 r.)
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadczają, że Gmina Gryfice zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Towarzystwem.

§ 2.

Firma /nazwa/ Towarzystwa będzie brzmieć "GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Towarzystwo ma prawo używać skrótu nazwy "Gryfickie TBS Spółka z o.o.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gryfice.

§ 4.

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 5.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar powiatu gryfickiego.

§ 6.

Towarzystwo może przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe spółki w oparciu o stosowne przepisy prawa.

§ 7.

/skreślony/.

§ 8.

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działało na podstawie: ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2013r. poz. 255), ustawy 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. ) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o najmie, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), która w rozdziale trzecim zawiera regulacje dotyczące spółek z udziałem samorządu terytorialnego, oraz na podstawie postanowień aktu założycielskiego Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 9.

1.Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzania zasobem lokalowym, budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Gryfice, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych, stosownie do przepisu art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2.Towarzystwo może również:

1) Nabywać budynki mieszkalne

2) Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu

3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa

4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych

5) Towarzystwo może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) Budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d) Przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

3.Przedmiotem działalności Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w ust.1i 2, jest:

1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

2) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

3) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,

6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD42.21.Z,

7) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

8) Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,

9) Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

10) Tynkowanie - PKD 43.31.Z,

11) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

12) Posadzkarstwo; tapetowanie oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

13) Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

14) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

15) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -PKD 35.30. Z,

17) Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,

19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie- PKD 68.32.Z.

§ 10.

Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników.

Przeznacza się je w całości na cele działalności wymienionej w § 9 niniejszego aktu.

§ 11.

Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 12.

1.Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

2.Pracodawca , a także inne osoby, które zgodnie z ust. 1 zawarły z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody Towarzystwa dokonywać cesji uprawień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

3.Osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

4.Umowa, o której mowa powyżej określi wysokość i sposób rozliczeń z tytułu partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.

§ 13.

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia pochodzące od Towarzystwa , zamieszczane będą w prasie lokalnej oraz w siedzibie Towarzystwa , z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Biuletynu Zamówień Publicznych, Monitora Sądowego i Gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III KRYTERIA I TRYB WYNAJMU MIESZKAŃ

§ 14.

1.Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

  1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  2. dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

2.Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

3. Zarząd podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie prasowe, termin składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych.

4. Wnioski o wynajęcie mieszkań składane w Towarzystwie są rozpatrywane przez 5 osobową Komisję powoływaną przez Zarząd . Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej . Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza listę osób z którymi zostanie zawarta umowa najmu po wybudowaniu lokali mieszkalnych.

5. Ewentualne odwołanie od decyzji Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza . Decyzje Rady Nadzorczej są ostateczne.

6.Przy ocenie warunków mieszkaniowych wnioskodawcy i określenia pierwszeństwa osób, z którymi zostanie zawarta umowa najmu ,Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) dochody osoby partycypującej, która będzie najemcą

2) wskazanie przez partycypantów osób trzecich do zawarcia umowy najmu

3) przebywanie w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi

4) zamieszkiwanie w budynkach , w których w trybie przepisów o państwowym nadzorze budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia lub zdrowia

5) zamieszkiwanie w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego lub w związku z planowaną inwestycją albo remontem kapitalnym

6) zamieszkiwanie w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych na podstawie decyzji o przydziale

7) Ilość zakwalifikowanych wnioskodawców do umieszczenia na liście w celu zawarcia umowy najmu w danym roku uzależniona będzie od możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Towarzystwo

§ 15

1.Najemca zobowiązany jest składać do Towarzystwa, raz na 2 lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Na żądanie Towarzystwa najemca lub osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

2.W razie:

1) „nie złoży najemca deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub wykaże w deklaracji dochody gospodarstwa domowego przekraczające 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c) o dalsze 40% za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu: w takich przypadkach stosuje się czynsz, który jest wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu”.

2) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić Towarzystwu miesięcznie odszkodowanie w wysokości 200% czynszu miesięcznego jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

3) gdy najemca wskaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu, w takich przypadkach stosuje się czynsz, który będzie wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu,

3. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak tez dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składającego deklarację przechowywane w celach udostępnienia na żądanie Towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

§ 16.

1.Umowa najmu lokalu zawierana przez Towarzystwo może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12- krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokal.

3. zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

 

IV CZYNSZE

§ 17.

1. Stawki czynszu z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są ustalone przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości , aby suma czynszu za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwala na pokrycie kosztów eksploatacji, remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

2. Czynsz, o którym mowa w ust.1 nie może być wyższy w skali roku, niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę lokali użytkowych jest czynszem wolnym.

V.KAPITAŁ TOWARZYSTWA

§ 18.

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 7.395.000,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 14.790 (czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

2.Udziały w kapitale są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

4. Udziały na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 19.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Gryfice - jedyny Wspólnik i pokrywa je:

1) wkładem pieniężnym w wysokości 560.000,00 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, co pokrywa 1120 (tysiąc sto dwadzieścia) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

2) wkładem niepieniężnym wnosząc do Spółki na jej własność jako aport nieruchomości położonych w Gryficach:

a) nieruchomość zabudowana położona przy ul.Łąkowej, a oznaczona jako działka numer 244/20 o powierzchni 23.033 m2, która powstała z podziału fizycznego działki numer 224/12, która nie ma założonej księgi wieczystej - o wartości 3.097.000,00 złotych, co pokrywa 6.194 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 500 (pięćset) złotych każdy,

b) nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Trzygłowskiej, a oznaczona jako działka numer 282 o powierzchni 579 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22580 - o wartości 56.200,00 złotych,

c) nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Śniadeckich, a oznaczona jako działka numer 40/6 o powierzchni 419 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księgo wieczysta KW Nr 14414 - o wartości 34.500,00 złotych, co pokrywa 69 udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy,

d) nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Litewskiej nr 8,8A, a oznaczona jako działka numer 72 o powierzchni 1163m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 26543 - o wartości 424.800,00 złotych,

e) nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Ks.Stanisława Ruta, a oznaczona jako działka numer 15/1 o powierzchni 35 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 26586 - o wartości 7.500,00 złotych, co pokrywa 15 (piętnaście) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

f) nieruchomość zabudowana położona przy ul.Ks.Stanisława Ruta, a oznaczona jako działka numer 15/2 o powierzchni 45 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 26587 - o wartości 9.800,00 złotych,

g) nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Ks.Stanisława Ruta, a oznaczona jako działka numer 15/3 o powierzchni 31 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 26588 - o wartości 6.700,00 złotych,

h) nieruchomość zabudowana położona przy ul.Ks.St.Ruta , a oznaczona jako działka numer 15/4 o powierzchni 47 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w

Gryficach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 26589 - o wartości 12.500,00 złotych, co pokrywa 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

W zamian za nieruchomości wymienione pod literą „b”, „d”,”f” i „g” Gmina Gryfice otrzymuje 995 ( dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

i) nieruchomość gruntowa , położona w Gryficach, przy ulicy Trzygłowskiej, oznaczona działką numer 281/11 (dwieście osiemdziesiąt jeden łamane przez jedenaście) o powierzchni 1622m2 ( jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa metry kwadratowe), o wartości 74.000,00 złotych, dla której w Sądzie Rejon owym w Gryficach prowadzona jest księga wieczysta Kw Numer 34464, co pokrywa 148 udziałów po 500,00 złotych każdy.

§ 20.

Gmina Gryfice może zbywać udziały, pod warunkiem zachowania co najmniej 51% (pięćdziesięciu jeden procent) udziałów.

§ 21.

Kapitał zakładowy Towarzystwa może zostać podwyższony Uchwałami Zgromadzenia Wspólników do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w drodze aportów nieruchomości jak i w drodze wniesienia gotówki w terminie do końca 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku, przy czym podwyższenie to nie wymaga zmiany umowy Spółki.

§ 22.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązywać do dopłat, nie przekraczających wartości objętych udziałów.

§ 23.

Towarzystwo może tworzyć fundusze i kapitały , stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników.

VI ORGANY TOWARZYSTWA

§ 24

Organami Towarzystwa są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

§ 25

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwoływane są przez Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

3.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w ust.2.

4.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w miarę potrzeby z inicjatywy organów Towarzystwa.

5.Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Towarzystwa.

§ 26.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) Powoływanie członków Rady Nadzorczej

2) Odwoływanie członków Rady Nadzorczej

3) Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków za rok ubiegły

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu , Rady Nadzorczej

5) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków

6) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków i pokrycia strat w wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy

7) Podejmowanie uchwał o zbyciu majątku Gryfickiego TBS spółki z o.o.

8) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Gryfickiego TBS Spółki z o.o.

9) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości należących do Towarzystwa.

10) Podejmowanie uchwał o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

11) Podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego.

12) Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników Spółki, Rady Nadzorczej.

  1. Ustalanie regulaminów i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników

  2. Podejmowanie uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 8 tego aktu.

  3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

§ 27.

1.Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, liczonych według ilości reprezentowanych udziałów o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2.Głosowanie jest jawne.

3.Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek Handlowego oraz na żądanie choćby jednego Wspólnika.

§ 28.

1.Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Tryb wyłaniania członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady.

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje z zastrzeżeniem ust. 5 Zgromadzenie Wspólników.

3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4.Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

5.Gmina lub Gminy, na których obszarze działa Towarzystwo, są uprawnione do wprowadzenia po jednym przedstawicielu do Rady Nadzorczej.

§ 29.

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2.Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub członka Rady prowadzącego posiedzenie.

3.Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia/ w przypadkach nagłych po pokwitowaniu zawiadomienia o terminie/ i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwóch członków Rady.

4.Członkowie Rady wykonują obowiązki osobiście.

5.Członkowstwo i pełnienie funkcji w Radzie jest odpłatne.

6.Towarzystwo zobowiązane jest do pokrycia kosztów wynagrodzenia członków Rady, z tytułu wykonywania ich funkcji.

7.Organizację Rady i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:

1) powołuje i odwołuje członków Zarządu.

2) Skreślony.

3) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności Zarządu analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wpływów , źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów wpłat na fundusze oraz przedstawia opinię Zgromadzeniu Wspólników w tych sprawach,

4) wnioskuje lub zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników,

5) wykonuje względem Zarządu w imieniu Towarzystwa uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,

6) nadzoruje wykonanie przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

7) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,

8) dokonuje wyboru biegłych rewidentów. 

2.Zarząd jest zobowiązany zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach rocznych planów finansowych.

3.Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądać wyjaśnień od Zarządu.

4.Rada Nadzorcza powinna się zbierać na posiedzenia co trzy miesiące, a ponadto na każdy wniosek Zarządu, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub co najmniej trzech członków Rady z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia..

Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie czternastu dni od zgłoszenia wniosku.

§ 31.

1. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa jeden członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników z określeniem ich umocowania do czynności.

4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego aktu.

6.Zakres uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy w Towarzystwie określa Zarząd.

§ 32.

1. Rok Obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2.Towarzystwo będzie prowadziła księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Rozwiązanie Gryfickiego Towarzystwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryficach następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach prawem przewidzianym.

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

Zarząd

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Stawicki 13-03-2014 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tadeusz Wierzchowski 18-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 04-05-2015 10:09