Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała budżetowa na 2003 r.


UCHWAŁA NR III/13/2002

z dnia 30 grudnia 2002 r.

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 30.207.694 zł, z tego:

 1. 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 27.304.694 zł, w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 315.000 zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 2.903.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości 30.607.694 zł, z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 27.704.694 zł, w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 315.000 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 2.903.000 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.200.000 zł, z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł

 2. spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Gryficach w wysokości 1.200.000 zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.600.000 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

 1. pożyczek: 2.200.000 zł

 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 400.000 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

 1. Przedszkola w łącznej kwocie 885.000 zł

 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 996.468 zł

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

 1. Kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 143.200 zł

§ 11. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 108.270 zł

§ 12. Ustala się dotacje dla Instytucji Kultury przeznaczone na:

 1. Gryficki Dom Kultury w łącznej kwocie 470.369 zł

 2. Miejską Bibliotekę Publiczną w łącznej kwocie 410.866 zł

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy Gryfice do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Gryfice do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 11:02