Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 554/2008 z dnia 10.11.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu


ZARZĄDZENIE Nr 554/2008

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007r., nr 226, poz. 1675 )

zarządzam:

§ 1

1. Powołać Gminną Radę Sportu, zwaną dalej Radą, w składzie:

- Tomasz Malczewski

- Wincenty Heilik

- Leszek Krajcer

- Andrzej Kubalica

- Wiesław Pietrzak

- Kamil Maślankiewicz

- Włodzimierz Parol

2. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada na I posiedzeniu zwołanym przez Burmistrza Gryfic.

3. Wybór Przewodniczącego Rady dokonywany jest większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 2

Do zadań Rady należy:

1. Opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy Gryfice w zakresie kultury fizycznej i sportu;

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu;

c) projektów uchwał Rady Miejskiej w Gryficach dotyczących rozwoju kultury fizycznej i

sportu;

d) programów bazy sportowej na terenie Gminy Gryfice;

e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje,

dofinansowywanych przez Gminę Gryfice.

2. Inicjowanie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gryfice.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa 2 lata.

2. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie

przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

3. Zasady powoływania, odwoływania członków Rady oraz wygaśnięcia mandatu członka

Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Regulamin działania Rady określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Szczygieł

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 554/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia 10 listopada 2008r.

Zasady powoływania, odwoływania członków Gminnej Rady Sportu

oraz wygaśnięcia mandatu członka Gminnej Rady Sportu

w Gminie Gryfice

§ 1

 1. Gminna Rada Sportu, zwana dalej Radą, składa się z 7 członków.

 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Gryfic, zwany dalej Burmistrzem.

 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 członkowie Rady są powoływani na 2 lata.

 4. Mandaty wszystkich członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji Rady.

 5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano powołania uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady.

§ 2

1. Mandat członka Rady wygasa:

 1. z dniem zakończenia kadencji Rady;

 2. w razie rezygnacji z członkowstwa w Radzie - z dniem przyjęcia rezygnacji przez Burmistrza

 3. w razie odwołania przez Burmistrza - z dniem wydania przez Burmistrza stosownego zarządzenia;

 4. w razie utraty przez członka Rady statusu przedstawiciela organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej;

 5. w razie utraty przez członka Rady praw publicznych lub pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu;

 6. w razie śmierci.

2. Burmistrz może odwołać członka Rady:

a) na wniosek Rady;

b) na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej;

c) w przypadku nieuczestniczenia przez członka Rady w jej pracach przez ponad pół roku.

§ 3

Burmistrz dokonuje powołania uzupełniającego członka Rady w przypadkach określonych w § 2.

§ 4

 1. Najpóźniej 45 dni przed zakończeniem kadencji Rady Burmistrz wzywa organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej do wskazania, w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania, po jednym przedstawicielu do Rady nowej kadencji.

 2. Instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej wskazują przedstawicieli do Rady decyzją swojego organu wykonawczego podmiotu.

 3. Spośród wskazanych przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej Burmistrz powołuje Radę na następną kadencję oraz nowych członków Rady.

4. Ustępujący członek Rady /po upływie kadencji/ może być do niej powołany ponownie.

BURMISTRZ

Andrzej Szczygieł

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 554/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia 10 listopada 2008r.

Regulamin działania Gminnej Rady Sportu

w Gminie Gryfice

§ 1

Gminna Rada Sportu, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Gminie Gryfice.

§ 2

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący.

 1. Przewodniczący w razie okoliczności uniemożliwiających mu działanie osobiście może upoważnić pisemnie do działania w jego imieniu innego członka Rady.

 2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na półrocze.

 3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

1) Burmistrza Gryfic;

2) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

 1. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia ani nie upoważni do tego innego członka Rady posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Gryfic i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.

§ 3

 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie przekazuje się do wiadomości Burmistrza Gryfic.

 2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany przebieg obrad.

§ 4

1 .Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności upoważniony

członek Rady lub w przypadku określonym w § 2 ust. 6 wskazany przez Burmistrza Gryfic

członek Rady.

2. Osoby wymienione w ust. 1 także reprezentują Radę wobec innych organów Gminy Gryfice i innych osób.

 1. W posiedzeniach rady bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez Przewodniczącego osoby oraz osoby wskazane przez Burmistrza Gryfic.

 2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5

 1. Obrady posiedzenia Rady są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, lub w przypadku określonym w § 2 ust. 6 wskazany przez Burmistrza Gryfic członek Rady.

 2. Rada może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 6

1. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

2. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych

w porządku obrad tematów.

§ 7

 1. Każdy z członków Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.

 2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8

 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.

 2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad.

 3. Członek rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

 4. Uchwały Rady dotyczące opinii, o których mowa w § 2 Zarządzenia, przekazywane są niezwłocznie Burmistrzowi Gryfic.

§ 9

Oprócz uchwał wymienionych w § 8 Rada może podejmować inne uchwały i postanowienia odnotowane w treści protokołu.

§ 10

 1. Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.

 2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

 3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 11

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej w Gryficach.

BURMISTRZ

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-12-2008 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2008 13:02