Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 574/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia


ZARZĄDZENIE Nr 574/2008

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 16.12.2008 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w 2009 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Ogólno - Administracyjnemu Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         • BURMISTRZ GRYFIC

  • Andrzej SZCZYGIEŁ

   • Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gryfic

Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt. 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm./,

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia

 1. Zadanie Nr 01/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 104.000,00 zł;

 2. Zadanie Nr 02/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 21.000,00 zł;

 3. Zadanie Nr 03/2008
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Trzygłowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 36.000,00 zł;

 4. Zadanie Nr 04/2008
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Prusinowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 34.000,00 zł;

 5. Zadanie Nr 05/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej
  w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000,00 zł;

 6. Zadanie Nr 06/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.000,00 zł;

 7. Zadanie Nr 07/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł;

 8. Zadanie Nr 08/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Gryfice dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 18.000,00 zł;

 9. Zadanie Nr 09/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie brydża sportowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000,00 zł;

 10. Zadanie Nr 10/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu szachowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł;

 11. Zadanie Nr 11/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów - kwota przeznaczona
  z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł.;

 12. Zadanie Nr 12/2008
  Organizacja współzawodnictwa wśród dzieci w zakresie piłki nożnej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł.

 13. Zadanie Nr 13/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki koszykowej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł.

 14. Zadanie Nr 14/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarskim dla oldbojów - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze. zm./ wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2009, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od - zgodnie z zawartą umową - do 31 grudnia 2009 roku.

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r.
  Nr 15 poz. 148 ze zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm./, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania dotacji uzyskanych z Gminy;

  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

  7. kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

  8. aktualny statut lub regulamin;

  9. kopie nadania numeru REGON;

  10. kopie nadania NIP;

  11. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

  12. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  4. wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń;

  5. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;

  6. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 1. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 2. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. /Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm./ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 3. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 104 lub w wydziale promocji pokój 114 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2009 roku.

 4. Oferta podlega otwarciu od momentu złożenia.

 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Henryk CHMIEL - wydział promocji, tel. 38-770-28,
  e-mail: chmiel@urzad.gryfice.eu

 6. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożenie do wglądu
  w Wydziale Promocji przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

BURMISTRZ GRYFIC

    • Andrzej SZCZYGIEŁ

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

Lp.

NAZWA ZADANIA

Nazwa klubu realizującego zadanie

Wysokość dotacji w roku 2008

1

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic

Miejski Klub Sportowy

SPARTA”

116.000,00

2

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

Ludowy Klub Sportowy

NASIENNIK”

21.000,00

3

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Trzygłowa

LZS

BŁĘKITNI” - Trzygłów

31.000,00

4

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Prusinowa

LZS

ORZEŁ” - Prusinowo

32.000,00

5

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej w Gryficach

Liga Obrony Kraju - Klub Strzelectwa Sportowego
„BASZTA LOK”

10.000,00

6

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy SP Nr 3 w Gryficach

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

3.000,00

7

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki

Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „CHROBRY”

7.000,00

8

Organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Gryfice dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

18.000,00

9

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie brydża sportowego

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

3.000,00

10

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu szachowego

Uczniowski Klub Sportowy

SZACH”

5.000,00

11

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów

Miejski Klub Sportowy

SPARTA”

2.000,00

12

Organizacja współzawodnictwa wśród dzieci w zakresie piłki nożnej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „UŚMIECH”

9.000,00

13

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki koszykowej

0,00

14

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarskim dla oldbojów

0,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 12-01-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2009 10:45