Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009

UCHWAŁA NR XXII / 292 / 2008

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 30 grudnia 2008r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112).

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                  53.673.253,04 zł,
z tego:

1)  dochody bieżące                                                                                               50.788.253,04 zł,

2)  dochody majątkowe                                                                                            2.885.000,00 zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości                   59.611.794,00 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości                                 5.938.540,96 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów                                                                                        5.938.540,96 zł,

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:                                                                                                        

- przychody                                                                                                       10.336.000,00 zł.

- rozchody                                                                                                           4.397.459,04 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                                       -           100.000 zł,

2)  celową w wysokości                                                                                       -              60.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a.       realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                       -              60.000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości                   97.471.801 zł,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5)     76.351.957 zł.

§ 7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)
w wysokości:

1)  przychody                                                                                                               13.804.397 zł,

2)  wydatki                                                                                                                    13.749.257 zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1)  przychody                                                                                                                     270.100 zł,

2)  wydatki                                                                                                                         270.100 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a.       inwestycyjne w latach 2009-2011  ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje:

podmiotowe (Załącznik Nr 8):

a)      dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości                   -        2.906.003 zł,

b)     dla niepublicznych przedszkoli i gimnazjum                                          -           320.375 zł,

celowe:

a)   dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania
własne (Załącznik Nr 9) w wysokości                                                   -        3.385.000 zł,

b)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości                               -           445.000 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1)  zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 12.

 

§ 12. 1.Ustala się dochody w wysokości                                                     -           460.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości                                                                -           430.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

3. Ustala się wydatki w wysokości                                                                -              30.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty                      3.500.000 zł

2)  dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami jednostkom organizacyjnym gminy,

4)  przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5)  udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty                                    -           300.000 zł,

6)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7)  udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a)      pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków, faktur bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,

b)     w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

c)     zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 30 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

d)     osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącanie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia,

e)     jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielone następne zaliczki,

f)      sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.

 

8) udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 13 pkt 7.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 30-01-2009 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2009 13:15