Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII-194-2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 r.


UCHWAŁA NR XXIII/194/2004

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)
w wysokości 36.553.343 zł

z tego:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 29.268.923 zł

w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  (załącznik Nr 3) 300.000 zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 7.284.420 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 35.063.327 zł

z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 27.778.907 zł

w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 300.000 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 7.284.420 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 3.990.016 zł

z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie

w wysokości 2.312.016 zł

 1. spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Gryficach i z Banku Ochrony środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 1.678.000 zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie 2.500.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów zaciąganych w bankach krajowych.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 207.000 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 10 do uchwały

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego przeznaczone na:

- Przedszkola w łącznej kwocie 800.000 zł

§ 12. Ustala się dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego przeznaczone na:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 264.600 zł

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

- Kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 147.000 zł

- Pomoc społeczna 20.500 zł

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 69.190 zł

§ 14. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy
o systemie oświaty) w łącznej kwocie 95.630 zł

§ 15. Ustala się dotacje dla Instytucji Kultury przeznaczone na:

 1. Gryficki Dom Kultury w łącznej kwocie 496.300 zł

 2. Miejską Bibliotekę Publiczną w łącznej kwocie 429.730 zł

§ 16. Ustala się dotacje na finansowanie wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryficach z zakresu rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków w kwocie 5.000 zł

§ 17. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2009 zgodnie z załącznikiem

nr 14.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 1.500.000 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Joanna Ich

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-02-2005 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 14:33