Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009


U C H W A Ł A Nr XXI/278/2008

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, Poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847; Nr 245, poz. 1775z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,poz.730) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na

terenie gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m 2 powierzchni :

- położonych na terenie miasta, - 0,67 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 0,55 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

od 1 ha powierzchni, - 3,68 zł

  1. pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
od 1 m 2 powierzchni - 0,31 zł

2) od budynków lub ich części :

a ) mieszkalnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,55 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

od 1 m 2 powierzchni użytkowej:

- położonych na terenie miasta, - 18,29 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 14,62 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - 8,52 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - 4,01 zł

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni użytkowej:

- położonych na terenie miasta, - 6,19 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 3,84 zł

3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych służących do odprowadzania i oczyszczania

ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1%

od pozostałych - 2%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/122/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia

16 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847; Nr 245, poz. 1775z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,poz.730) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 powołanej ustawy rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w granicach określonych ustawą. Przy określaniu wysokości stawek rada gminy może zróżnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntu.

Stawki ustalone przez radę zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych (górnych), które są , co roku podwyższane przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 komentowanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Nadmienia się, że stawki podatku od nieruchomości podwyższono
w stosunku do roku poprzedniego o 8 %.

Gryfice 2008.10.28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 14-07-2009 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 14-07-2009 09:52