Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 roku.


    • U C H W A Ł A Nr XXI / 279 /2008

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
w 2009 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, zm. przen. Dz. U z 2006 Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008r. Nr 116 poz. 730) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku / M.P. z dn. 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717 / obniża się
z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Gryfice, dnia 04.11.2008 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, zm. przen. Dz. U z 2006 Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008r. Nr 116 poz. 730) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, oraz od 1 ha gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17 października 2008 r. / M.P z dnia 27 października 2008r. Nr 81 , poz. 717. / ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1 dt.

W związku z tym proponuje się ustalić cenę żyta w wysokości 40,00 zł za 1 dt jako podstawę do obliczania podatku rolnego.

Stawka ta w stosunku do ceny GUS została obniżona o ok. 28 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 14-07-2009 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2009 09:53