Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/414/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2010

UCHWAŁA NR XXXIV / 414 / 2009

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 grudnia 2009r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 54.569.450 zł,
z tego:

1)  dochody bieżące                                                                       49.911.444 zł,

2)  dochody majątkowe                                                                    4.658.006 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości     57.949.450 zł,
z tego:

1)  wydatki bieżące                                                                         47.378.444 zł,

2)  wydatki majątkowe                                                                    10.571.006 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości                3.380.000 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów                                                                  3.380.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

1)  przychody                                                                                   8.000.000 zł,

2)  rozchody                                                                                    4.620.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                       100.000 zł,

2)  celowe w wysokości                                                                      190.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a.      realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                 50.000 zł,

b.     poręczenia i gwarancje                                                          140.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości                                                                                      241.740 zł,
z tego:

1)  w ramach funduszu sołeckiego                                                        232.740 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości                                          451.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości                                                  430.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości                                                    21.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości 112.464.233 zł,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych         środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8)                                                                                                                    94.887.945 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010-2012  ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 11. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9)
w wysokości:

1)  przychody                                                                                 16.301.645 zł,

2)  wydatki                                                                                     16.264.302 zł.

§ 12. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1)  przychody                                                                                     270.100 zł,

2)  wydatki                                                                                          395.100 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                              3.500.000 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                                   3.380.000 zł,

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13  pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:

1)  dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.                 podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości                       3.381.144 zł,

b.                celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości    4.045.000 zł,

 

2)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a.                 celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 13) w wysokości                                                  356.814 zł,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1)  dokonywania zmian w planie wydatków:

a.      na wynagrodzenia,

b.     majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)  przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym;

4)  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5)  udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty                         400.000 zł,

6)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7)  udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a)     pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków, faktur bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,

b)    w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

c)     zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 30 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

d)    osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącanie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia,

e)     jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielone następne zaliczki,

f)      sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.

 

8) udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 16 pkt 7.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach.

 

Przewodniczący Rady

 

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 04-01-2010 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 12:01