Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikanta straży miejskiej

BURMISTRZ GRYFIC

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STRAŻY MIEJSKIEJ
PL. ZWYCIĘSTWA 37

72-300 GRYFICE

 

Wolne stanowisko urzędnicze:
-aplikanta straży miejskiej

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

 • podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 • patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z u stawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego;

 • przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych,

Strażnik miejski podlega obowiązkowemu przeszkoleniu podstawowemu, które odbywa się w pierwszym roku pracy. W tym czasie zatrudniony jest na czas określony. Dalsze zatrudnienie strażnika może nastąpić dopiero po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • ukończone 21 lat,

 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • niekaralność,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,/ ksero załączone do oferty/

 • zamieszkanie na terenie gminy Gryfice lub najbliższej okolicy (np. sąsiedniej gminy),

 • dobra znajomość topografii miasta i gminy Gryfice,

 • znajomość infrastruktury miasta,

 • Znajomość Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach Gminnych /dz.U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami/.

 • Znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o Pracownikach Samorządowych /Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z 2008 roku z późiejszymi zmianami/

 • umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,

brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk).

W trakcie zatrudnienia strażnik:

 • nie ma prawa do strajku,

 • nie może być członkiem partii politycznej,

 • nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska osobne imienne pozwolenie na dodatkową pracę od Komendanta SM.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),

 4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu strażnika miejskiego

 5. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) - jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,

 6. oświadczenie kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  d) niekaralności - treść: „nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”,
  e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania konkursowego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 7. kopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przewidziany jest II etap naboru w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofery należy składać lub przesyłać w terminie do 19 kwietnia 2011 r. godz. 15.00 /Uwaga liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gryficach/ na adres:

Straż Miejska, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:aplikant Straży Miejskiej Gryfice"

 

1. Oferty, które wpłyną do Straży niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Oferty niewykorzystane w naborze w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone dwa miesiące po rozstrzygnietym konkursie.

 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-04-2011 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kmiecik 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 05-04-2011 08:54