Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy".


Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 471/2005

Burmistrza Gryfic

z dnia 12 grudnia 2005r.

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania

Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy.

II. Cele zadania

   1. Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny oraz dzieci i młodzieży (przemoc, przestępczość, zaniedbania, uzależnienia).

   2. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi

i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

   1. Stworzenie możliwości wczesnej pomocy dziecku w rodzinie i całej rodzinie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006 wynosi 10.000 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie winno być zrealizowane w 2006 roku w sposób ciągły.

 1. Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

- psychologiczno-terapeutycznych- terapii grupowej i indywidualnej,

- edukacji w zakresie własnych praw i przekonań w różnych rolach społecznych,

- wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,

- informacyjnych, obejmujących prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków,

stowarzyszeń, które zajmują się danym problemem w aspektach: psychologicznym,

medycznym, prawnym i społecznym,

- w miarę potrzeb kierowanie uczestników do innych placówek i ośrodków

zajmujących się danym problemem.

Zadania powinny być realizowane zgodnie z zawartą umową i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na bieżącą działalność w tym na:

a/ utrzymanie lokalu,

b/ materiały biurowe i dydaktyczne,

c/ wynagrodzenia pracowników,

d/ wynagrodzenia dla terapeutów zatrudnionych w ramach realizacji zadania,

e/ koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto

dotacji, o którą sie ubiegają,

f/ bieżące naprawy i konserwacje lokalu.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis

planowanego działania,

2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

realizację zadania,

5/ informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

zadanie dotyczy.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać

w zakresie programowym

1/ harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty

2/ krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub

planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

w zakresie informacyjnym,

1/ opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki,

tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy),

2/ informacje o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2006r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2006” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe,osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice.

2.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r. Nr 193 poz. 1891).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

 2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod

uwagę w szczególności:

  1. zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

  2. wartość merytoryczną projektu,

  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  4. kwalifikacje realizatorów,

  5. perspektywy kontynuacji projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w tygodniku „Gryfickie Echa” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe

W roku 2004 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 18.000 zł i nie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, w roku 2005 zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 9.701 zł otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”.

W przypadku uchwalenia w budżecie gminy na rok 2006 innej kwoty na realizację zadania lub zmiany harmonogramu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, wysokość dotacji może ulec zmianie.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),

 2. Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143).

 3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 poz. 1891).

Przygotowała: R.Borowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 15-12-2005 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2005 12:30