Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia.


BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia

 1. Zadanie Nr 01/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  70.000,00 zł;

 2. Zadanie Nr 02/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  15.000,00 zł;

 3. Zadanie Nr 03/2006
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Trzygłowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  16.000,00 zł;

 4. Zadanie Nr 04/2006
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Prusinowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  16.000,00 zł;

 5. Zadanie Nr 05/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  8.000,00 zł;

 6. Zadanie Nr 06/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  5.000,00 zł;

 7. Zadanie Nr 07/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł;

 8. Zadanie Nr 08/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Gryfice dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  12.000,00 zł;

 9. Zadanie Nr 09/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie brydża sportowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  3.000,00 zł;

 10. Zadanie Nr 10/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu szachowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  4.500,00 zł;

 11. Zadanie Nr 11/2006
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  2.000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze. zm./ wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2006, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od - zgodnie z zawartą umową
- do 31 grudnia 2006 r.

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r.
  Nr 15 poz. 148 ze zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm./, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania dotacji uzyskanych z Gminy;

  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

  7. kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

  8. aktualny statut lub regulamin;

  9. kopie nadania numeru REGON;

  10. kopie nadania NIP;

  11. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

  12. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 3. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  4. wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń;

  5. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;

  6. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 5. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r.
  /Dz. U. Nr 193 poz. 1891/ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 6. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 104 lub w wydziale promocji pokoj 114 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2006 roku.

 7. Oferta podlega otwarciu od momentu złożenia.

 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Henryk CHMIEL - wydział promocji, tel. 38-770-28,
  e-mail:
  chmiel@umgryfice.pl

 9. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Promocji przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

BURMISTRZ GRYFIC

    • Andrzej SZCZYGIEŁ

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

Lp.

NAZWA KLUBU

Wysokość dotacji
w roku 2004

Wysokość dotacji w roku 2005

1

Miejski Klub Strzelectwa Sportowego

BASZTA” - strzelectwo

12.000

0

2

Klub Strzelectwa Sportowego
„BASZTA LOK” - strzelectwo

4.000

6.000

3

LZS

BŁĘKITNI” - Trzygłów - piłka nożna

10.000

15.500

4

Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „CHROBRY” - lekkoatletyka

7.000

7.000

5

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - zawody sportowe dla dzieci młodzieży i dorosłych

12.000

12.000

6

Ludowy Klub Sportowy

NASIENNIK” - tenis stołowy

14.000

14.000

7

Klub Piłkarski

OLDBOY” - piłka nożna

2.000

2.000

8

LZS

ORZEŁ” - Prusinowo - piłka nożna

13.000

15.500

9

Klub Sportowy

RZEMIEŚLNIK” - brydż sportowy

1.000

1.000

10

Miejski Klub Sportowy

SPARTA” - piłka nożna

65.500

70.500

11

Uczniowski Klub Sportowy

SZACH” - szachy

3.500

3.500

144.000

147.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 23-12-2005 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2005 11:45