Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii


Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 556/2006

Burmistrza Gryfic

z dnia 11 kwietnia 2006r.

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, integrujących cała społeczność lokalną i propagujących zdrowy styl życia.

 1. Rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw gminy Gryfice oraz w mieście, integrujących społeczność lokalną, a przede wszystkim propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego. Program powinien obejmować:

 • organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,

 • organizację konkursów,

 • spotkania z przedstawicielami służb porządkowych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie.

2. Cel zadania

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznych, integracyjnych i uczących bezpiecznie i zdrowo spędzać wolny czas.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizacje zadania planuje się kwotę 20.000,00. Dofinansowanie z budżetu gminy nie może przekroczyć 80% kwoty planowanej.

 1. Zasady przyznawania dotacji

1) Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. Nr 96 poz. 873) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych ( Dz.U. Z 2003r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).

2) Dotacji nie można wykorzystać na:

   • prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej,

   • koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura,

   • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

3) Koszty pokrywane z dotacji to:

    • zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów,

    • zakup artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

    • koszty transportu związane z organizacja imprez.

4) Dotację na realizację zadania może otrzymać podmiot, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą i wybraną w postępowaniu konkursowym.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną

uregulowane w umowie pomiędzy Burmistrzem Gryfic a wybranym oferentem.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie winno być realizowane w terminie od 20 maja do 31 sierpnia 2006r.

2) Zadnie winno być zrealizowane w taki sposób, aby w imprezach uczestniczyła jak

największa liczba osób z terenu gminy Gryfice.

3) Realizacja zadania powinna zamknąć się zorganizowaniem minimum 20 imprez na

terenie większych sołectw i miasta Gryfice.

6. Termin i warunki składania ofert

   1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15 maja 2006 roku oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207)

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert” z określeniem zadania, którego dotyczy oferta.

   1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie tego samego zadania.

   2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w pkt 1, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

   3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć harmonogram imprez oraz preliminarz wydatków.

7. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

   1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

   1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

   2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a) zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta,

b) wartość merytoryczną projektu,

c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym

w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych

i finansowych środków własnych,

d) kwalifikacje realizatorów,

e) oferent musi się wykazać organizacją minimum 5 podobnych imprez w przeciągu

dwóch ostatnich lat.

8. Ogłoszenie wyników

   1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

w tygodniku „Gryfickie Echa oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

   1. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, nie rozstrzygnięcia konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),

 2. ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002 Nr 141 poz. 1231 ze zmianami),

 3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207),

 4. uchwałą z dnia 4 kwietnia 2006r. Nr XXXIV/351/2006 rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 przyjętego uchwała Nr XXXII/323/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005r.

Przygotowała: R.Borowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 19-04-2006 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2006 14:28