Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu.


Załącznik

do zarządzenia Nr 566/2006

Burmistrza Gryfic

z dnia 21 kwietnia 2006r.

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania

Wydanie broszury ,, Gryfice - przewodnik po mieście i okolicy”

II. Cele zadania

 • Upowszechnianie informacji ukazującej historię i teraźniejszość miasta Gryfice i gminy .

 • Promocja walorów historycznych i turystycznych regionu.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 10.000 zł / dziesięć tysięcy złotych/ . Kwota ta pochodzi ze środków w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane do 30 czerwca 2006 roku.

 2. Nakład wydawnictwa min. 1000 egz. w języku polskim i min. 300 egz. w języku niemieckim. Okładka sztywna, kolorowa z herbem miasta, pokryta lakierem UV. Minimalny format 11cm/20,5, gramatura papieru minimum 80g/m2, , przy tym formacie minimalna ilość stron 150.

 3. Przewodnik winien zawierać dane teleadresowe urzędów i instytucji, plan miasta i mapkę gminy, wiadomości ogólne, wykaz tablic pamiątkowych, dzieje Gryfic, opis interesujących obiektów w mieście i gminie ( historycznych, turystycznych i rekreacyjnych), ważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, bazę noclegową, zdjęcia kolorowe i ilustracje.

 4. Oferent zrealizuje zadanie, zgodnie z opracowanym i dołączonym do oferty

harmonogramem oraz preliminarzem wydatków.

 1. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami. Przed zleceniem druku treść i skład poradnika wymaga uzgodnienia z Burmistrzem Gryfic.

V. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 203 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na :

a/ zbieranie materiałów, wpisywanie tekstu, skład komputerowy

b/ tłumaczenie tekstu,

c/ druk broszury

3. Dotacji nie można wykorzystać na:
a. prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej,
b. koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura,
c. zobowiązania powstałe przed data zawarcia umowy o udzielnie dotacji.

4. Dotację na realizację zadania może otrzymać podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybraną w postępowaniu konkursowym.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a wybranym oferentem.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu oferentowi podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod

uwagę w szczególności:

 • spełnienie wymogów formalnych ( sposób wypełnienia wniosku i zawartość wszystkich załączników),

 • możliwość realizacji zadania przez danego oferenta pod względem merytorycznym, finansowym i rzeczowym,

 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

 • dobór kadry - realizatorów zadania.,

3. Burmistrz zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VIII. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2006r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2006” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu kultury, których terenem działania jest Gmina Gryfice.

3. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • wyciąg z rejestru sądowego,

 • dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

 1. Wzór oferty dostępny jest u Sekretarza Gminy .

6.. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wanda Piwoni Sekretarz Gminy , Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok.108, tel. 091 38 436 49, 091 38 420 21.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Przygotowała: W. Piwoni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 21-04-2006 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2006 16:09