Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

BURMISTRZ GRYFIC
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice


Obsadzenie stanowiska nastąpi po jego zwolnieniu z dniem 31.01.2006 r. w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika.

I. Wymagania.
Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 4. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 5. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,

 6. wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: psychologia, medycyna, prawo, administracja, ekonomia, socjologia),

 7. osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 8. osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 9. znajomość problematyki społecznej,

 10. znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej (ukierunkowanie na działania służące klientom pomocy społecznej),

 11. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,

 12. znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność prowadzenia negocjacji, efektywnego porozumiewania się z ludźmi na zasadzie partnerstwa, kreatywność, otwartość, dokładność, rzetelność,

 2. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność

 3. znajomość języków obcych.

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (życiorys),

 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

  1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

  3. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,

  4. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

 4. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych.

III. Specyfika Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania Kierownika.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń ( w tym ; zasiłków okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych);

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 • zarządzanie i prowadzenie OPS ,

 • wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz ,

 • składanie radzie gminy coroczne sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 • współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej programów pomocy społecznej,

 • pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,

IV. Forma i termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „NABÓR NA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GYFICACHw terminie do dnia 1 6 stycznia 2006 r. do godziny 15.00

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach , Pl. Zwycięstwa 37 , pokój 103,

- pocztą na adres : Urząd Miejski, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic.

Vi. Inne informacje:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: (0-91) 38 426-49

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 21-12-2005 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 14:08