Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/329/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny zyta dla celów podatku rolnego na 2013r.


Uchwała Nr XXVI/329/2012
Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok 

Na podstawie art. 6 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, ze zmianami: Dz. U z 2006 Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730 i Nr 237, poz 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226 poz. 1475) oraz art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 157, poz.1241 i z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, Dz.U z 2011 Nr 21 poz 113; Nr 117 poz 679; Nr 134 poz 777, Nr 149 poz. 887 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P z 2012 poz. 787 ) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego, obniża się z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/159/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. 

§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z póź. zm.) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, oraz od 1 ha fizycznego gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2012 r. / M.P z 2012 poz.787 / ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt

W związku z tym proponuje się ustalić cenę żyta w wysokości 56,00 zł za 1 dt jako podstawę do obliczania podatku rolnego co powoduje, ze podatek rolny w 2013 roku wynosić będzie: 

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - 140,00 zł. za 1 ha przeliczeniowy 

2. dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego - 280,00 zł. za 1 ha fizyczny.

Stawka ta w stosunku do ceny GUS została obniżona o ok. 26 % 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Dzimińska 10-01-2013 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Dzimińska 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Eliza Dzimińska 10-01-2013 13:56