Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/71/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, na obszarach oznaczonych w planie symbolami


UCHWAŁA Nr IX/71/2003

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, na obszarach oznaczonych w planie symbolami B 89 RO

i B 86 RZ, w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115

poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002r. Nr 21 poz. 221, Nr 25 poz. 253),

Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odrzucić zarzut z dnia 22.07.2002r. złożony przez Panią Jolantę Fornalczyk zamieszkałą w Gryficach, ul. Brzozowa 5B/6, do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, na obszarach oznaczonych w planie symbolami B89 RO i B 86 RZ , w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej. Projekt ten został sporządzony na podstawie uchwały Nr XXII/287/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. Rady Miejskiej w Gryficach. Pani Jolanta Fornalczyk będąc właścicielem działki 239/1 nie zgadza się na paragraf 3 punkt 3 podpunkt 3 w/w uchwały tj. „wzdłuż istniejącej kanalizacji sanitarnej usytuowanej na działce 239/1 należy wydzielić ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny o szerokości nie mniejszej niż 5 metrów”. Za podstawę do odrzucenia zarzutu należało przyjąć, że kwestionuje on potrzebę zaprojektowania ciągu pieszo-jezdnego łączącego dwie ulice lokalne, umożliwiającego uniknięcia okrężnego przechodzenia i przejazdu przez ruchliwe ulice miejskie, jako zgodną ze społecznym interesem mieszkańców miasta, a w szczególności przyszłych mieszkańców nowoprojektowanych terenów budowlanych (w tym właścicieli działek wyznaczonych na gruncie Pani Jolanty Fornalczyk). Ponadto dokonując wyboru miejsca dla wytyczenia publicznego ciągu pieszo-jezdnego wzięto pod uwagę istniejący kanał sanitarny, do którego wymagany jest dostęp dla bieżącego utrzymania i w sytuacjach awaryjnych. Zwrócono również uwagę na fakt, że trasa kanału biegnie w najwęższym miejscu przedmiotowego terenu, zatem połączenie między ulicami jest w tym miejscu najkrótsze. W świetle art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym na terenie przeznaczonym dla ciągu pieszo-jezdnego nastąpi ograniczenie prawa do zagospodarowania terenu przez władającego gruntem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, ze urbanizacja terenów rolnych (dokonywana zresztą na wniosek samych właścicieli) tworzy wymóg wydzielania ogólnodostępnych przestrzeni (m.in. w celu prawidłowego funkcjonowania komunikacji), należy uznać ograniczenie tego prawa za uzasadnione z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

W tej sytuacji biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu na etapie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:41