Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2004r.


UCHWAŁA Nr XV/139/2004

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2004r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz § 63 ust. 1 Statutu Gminy Gryfice:

§ 1.

Ustanawia się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2004r. stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącym stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

P l a n p r a c y

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach na 2004r.

L.p.

T e m a t y k a

Termin realizacji

1.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał finansowych Rady Miejskiej.

Styczeń

2.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie tematyki sesyjnej.

Luty

3.

Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych.

Marzec

4.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfice za 2003r.

Kwiecień

5.

Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych.

Maj

6.

1.Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych.

2.Finanse gminne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Czerwiec

7.

1.Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych.

2.Systemy wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

3.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

Wrzesień

8.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał finansowych Rady Miejskiej w Gryficach

Październik

9.

1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał finansowych RM

2.Prace nad budżetem gminy Gryfice na 2005r.

Listopad

10.

1.Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych Rady Miejskiej

2.Zaopiniowanie budżetu gminy Gryfice na 2005r.

Grudzień

Gryfice, luty 2004r.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Gołębiewski

P l a n p r a c y

Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Handlu i Usług Rady Miejskiej

w Gryficach na 2004r.

L.p.

T e m a t

Termin realizacji

1.

Propozycje Komisji do strategii rozwoju gminy Gryfice

I kwartał

2.

Zapoznanie się z informacją nt. stanu sprzedaży I realizacji uzbrojenia działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Niechorskiej

I kwartał

3.

Rozpatrzenie informacji Burmistrza Gryfic dot. zwodociągowania i kanalizacji gminy Gryfice,

- przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych gminy odnośnie zwodociągowania i kanalizacji miejscowości w gminie Gryfice

kwiecień

4.

Zapoznanie się z informacją z realizacji zadań i zamierzeń inwestycyjnych Gminnych Spółek Prawa Handlowego:

 • Gryfickie TBS,

 • PEC.

maj

5.

Rozpatrzenie informacji dot. remontów budynków wspólnotowych:

 • odbudowa kamieniczek w obrębie Pl. Zwycięstwa,

 • podjęcie działań zmierzających do odbudowy nieistniejących kamieniczek zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (Pl. Zwycięstwa)

czerwiec

6.

Informacja z realizowanych inwestycji gminnych z uwzględnieniem rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Trzygłowskiej - Kamieńska oraz sali gimnastycznej przy SP Nr 4.

wrzesień

7.

Zapoznanie się z proponowanym przez Burmistrza Gryfic planem inwestycyjnym na 2005r.

 • propozycje Komisji do przedstawionego przez Burmistrza Gryfic planu inwestycyjnego na 2005r.

 • ocena przygotowania do okresu zimowego: ZGK, PEC, GTBS.

październik

8.

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Gryfice na 2005r.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2005r.

listopad - grudzień

Gryfice, luty 2004r.

Przewodniczący Komisji

Bogdan Majewski

P l a n p r a c y

Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Gryficach na 2004r.

L.p.

T e m a t y k a

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2004r.

Luty

2.

Ocena realizacji wniosków z kampanii wyborczej do samorządu mieszkańców na terenie gminy Gryfice.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu g. Gryfice na 2003r. - absolutorium dla Burmistrza Gryfic.

Marzec - kwiecień

3.

Zaopiniowanie statutów jednostek pomocniczych gm. Gryfice

Kwiecień

4.

Opiniowanie tematyki sesji RM

Cały rok

5.

Zapoznanie się z informacją nt. realizacji inwestycji na terenie wiejskim

Maj

6.

Przegląd stanu zieleni miejskiej i parku miejskiego w Gryficach

Czerwiec

7.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze 2004r.

Wrzesień

8.

Zapoznanie się z działalnością świetlic wiejskich.

Październik

9.

Zaopiniowanie projektów uchwał dot. podatków gminnych.

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Gryfice na 2005r.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2005r.

Listopad - grudzień

Gryfice, luty 2004r.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Kupczyk

P l a n p r a c y

Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na rok 2004.

 1. Realizowanie zadań bieżących:

 • wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących projektów uchwał RM

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Przewodniczącego RM

 • rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców kierowanych do Komisji w zakresie jej kompetencji

 • inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturowych i sportowych

 • udział przedstawicieli Komisji w uroczystościach i imprezach oświatowych, kulturalnych i sportowych

 • analiza potrzeb inwestycyjnych

 • współpraca z innymi komisjami

 1. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • zachęcanie do tworzenia i wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej

 • wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym

 • współpraca z powiatem dotycząca utworzenia punktu konsultacyjnego „Powrót z U” (pomoc młodzieży uzależnionej, zagrożonej uzależnieniem oraz osobom współuzależnionym)

 1. Szkolnictwo na terenie gminy:

 • analiza stanu oświaty z uwzględnieniem zatrudnienia i organizacji szkół

 • analiza zadań dotyczących remontów placówek oświatowych i potrzeb w zakresie sportu i rekreacji

 • wnioski w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

 • analiza kalendarza imprez kulturalnych i sportowych

 • ocena realizacji inwestycji (np. budowa sali gimnastycznej)

 • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci

 • ocena poziomu kształcenia w oparciu o wyniki zewnętrznych egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach

 • promowanie uczniów mających szczególne osiągnięcia

 • przegląd obiektów szkolnych i ocena bazy dydaktycznej

 • podsumowanie działalności klubów sportowych

 1. Działalność instytucji kultury:

 • ocena organizacji imprez kulturalnych

 • lustracja samorządowych instytucji kultury

 • funkcjonowanie świetlic środowiskowych - potrzeby w tym zakresie

Plan pracy jest otwarty i może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i problemów.

Gryfice, luty 2004r.

Przewodnicząca Komisji

Joanna Borówka

P l a n p r a c y

Komisji Samorządu, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Gryficach

L.p.

T e m a t y k a

Termin realizacji

1.

Zatwierdzenie planu pracy komisji

luty 2004r.

2.

Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej

cały rok

3.

Zatwierdzenie Statutu Gminy Gryfice

luty 2004r.

4.

5.

6.

Opiniowanie statutów jednostek pomocniczych.

Ocena współpracy Komisji z samorządami mieszkańców z terenu Gryfic. Realizacja wniosków z kampanii wyborczej w jednostkach pomocniczych Gminy.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r. - absolutorium dla Burmistrza Gryfic

marzec - kwiecień

2004r.

7.

Zapoznanie się z informacją o planowanym zakresie opieki i pomocy społecznej w 2004r. w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych.

czerwiec 2004r.

8.

Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy Gryfice za okres I półrocza 2004r.

wrzesień 2004r.

9.

Omówienie i przyjęcie projektów uchwał dot. podatków gminnych na 2005r.

październik 2004r.

10.

Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2005r.

grudzień 2004r.

Gryfice, luty 2004r.

Przewodniczący Komisji

Edmund Wożniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:57