Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/183/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7.12.2004 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


UCHWAŁA NR XXII/183/2004

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 7 GRUDNIA 2004 ROKU

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o kwotę 814.704 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

2700

42.225

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Działalność usługowa - Cmentarze

710

71035

0750

14.000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

0830

42.000

- wpływy z usług

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

0570

2.000

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

756

75615

0690

2.800

- wpływy z różnych opłat

0910

9.190

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem Rozdział 75615

11.990

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

0410

213.000

- wpływy z opłaty skarbowej

Razem Dział 756

224.990

Różne rozliczenia - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758

75802

2750

49.475

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

0830

3.805

- wpływy z usług

2033

44.519

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2700

4.000

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

6290

358.300

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Razem Dział 801

410.624

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

852

85295

0960

2.350

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2700

19.800

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Razem Dział 852

22.150

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

0840

4.800

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność

921

92195

0960

2.440

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

RAZEM

814.704

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2004 rok o kwotę 30.645 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

2010

30.645

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

RAZEM

30.645

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o kwotę 476.468,01 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Działalność usługowa - Cmentarze

710

71035

0830

14.000

- wpływy z usług

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

756

75615

0310

417.669

- podatek od nieruchomości

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

0130

280

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

Razem Dział 756

417.949

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

6290

44.519,01

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

RAZEM

476.468,01

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o kwotę 648.219,41 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

4270

42.225

- zakup usług remontowych

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6052

3.650,48

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 010

45.875,48

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

3.465

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

12.355

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

1.200

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

29.475

- zakup energii

4300

2.800

- zakup usług pozostałych

4273

44.519

- zakup usług remontowych

4274

87.125,93

- zakup usług remontowych

6050

366.898

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80101

544.372,93

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

300

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

12.985

- zakup energii

Razem Rozdział 80110

13.285

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4300

10.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 801

567.657,93

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

852

85295

3110

22.150

- świadczenia społeczne

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

4.750

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921

92120

6050

4.321

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

648.219,41

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 r. o kwotę 279.338,42 ,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6050

55.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

6050

50.315

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

21.988,49

- rezerwy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

2.850

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

800

- składki na ZUS

6050

131.644,93

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80101

135.294,93

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

1.100

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Razem Dział 801

136.394,93

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

11.300

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

2.700

- składki na ZUS

4120

250

- składki na FP

4240

200

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4440

1.190

- odpisy na ZFŚS

Razem Dział 854

17.890

RAZEM

279.338,42

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 11.500 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

0960

7.500

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

0830

4.000

- wpływy z usług

RAZEM

11.500

  1. Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 16.746 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

1.600

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

5.900

- zakup usług remontowych

Razem Rozdział 80101

7.500

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

2.000

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6100

5.246

- wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych

Razem Rozdział 80110

9.246

RAZEM

16.746

  1. Zmniejsza się wydatki środków specjalnych o kwotę 5.246 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

2.600

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

2.646

- zakup usług remontowych

RAZEM

5.246

§ 4. W Uchwale Nr XX/173/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 5 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-01-2005 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2005 15:57