Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/198/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice


U C H W A Ł A Nr XXIII/198/2004

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust.1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Miejska w Gryficach

uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do opracowania rozkładu jazdy autobusów lokalnego transportu drogowego.

§ 2. 1. Ustala się osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami lokalnego transportu drogowego ( komunikacji miejskiej ):

1/ Do ulgi 100% przy przejazdach uprawnieni są:

a/ dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (dowód osobisty rodzica, książeczka zdrowia dziecka),

b/ inwalidzi wojenni na podstawie książki inwalidy wojennego wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP i opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do I grupy inwalidztwa - znaczny stopień niepełnosprawności ,

c/ osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy) i ich opiekunowie,

d/ osoby niewidome i ociemniałe na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych i ich przewodnicy ,

e/ dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ich opiekunowie, gdy z orzeczenia o niepełnosprawności wynika konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

f/ osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia,

g/ zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

2/ Do ulgi 50% przy przejazdach uprawnieni są:

a/ dzieci od 4 do 10 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty rodzica lub opiekuna, książeczka zdrowia dziecka, legitymacja szkolna),

b/ kobiety w wieku powyżej 60 lat, na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia,

c/ mężczyźni w wieku powyżej 65 lat, na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.

3. Opiekunem (przewodnikiem) towarzyszącym osobie uprawnionej może być osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osoba, która ukończyła 13 lat lub pies - przewodnik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/163/92 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 1992 r. o lokalnym transporcie drogowym ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr X/80/95 z dnia 27 stycznia 1995 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 06-01-2005 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2005 15:18