Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/46/2007 z 27.03.2007 w spr. ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice


UCHWAŁA Nr V/ 46 /2007

RADY MIEJSKIEJ w Gryficach

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się regulamin funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, określający:

 1. tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

 2. szczegółowe warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Gryfice,

 2. szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice,

 3. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2,

 4. nauczycielu bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych lub na emerytowanych (ewentualnie przebywających na rencie) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 2,

 5. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 • Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

§ 3. 1. Fundusz Zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach poszczególnych szkół, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie Rada Miejska w Gryficach.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zasiłku pieniężnego.

  1. Zasiłki przyznają dyrektorzy szkół w poszczególnych jednostkach, w granicach naliczonego Funduszu Zdrowotnego.

  2. Dyrektor przyjmuje i opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.

  3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach częściej.

  4. Wnioski i decyzje są ewidencjonowane w rejestrze.

Szczegółowe warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

§ 5. Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkole co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,

2) nauczyciele ww. szkół po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

§ 6.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

 1. przewlekłą lub ciężką chorobą nauczyciela,

 2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

 3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

 1. przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.),

 2. wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

 3. sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów.

4. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

 2. imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

 3. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć członek rodziny nauczyciela jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

7. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej jest uzależniona od środków finansowych, o których mowa w § 3 i może być udzielona raz w roku budżetowym. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.

8. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb pomoc zdrowotna będzie przyznawana częściowo lub nie będzie przyznana.

    • Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Do zmiany regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

2. Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zrzeszającym nauczycieli na terenie Gminy Gryfice.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Barbara Górecka

Załącznik Nr 1

do regulaminu

funduszu zdrowotnego

   • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

.................................................................................................................................

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

.................................................................................................................................

Adres zamieszkania i nr telefonu

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego.

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

W załączeniu do wniosku przedkładam:

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

  • oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

.................................................................................................................................

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Decyzja dyrektora szkoły:

Zgodnie z Uchwałą Nr ............................. Rady Miejskiej w Gryficach z dnia ........................... w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, postanawiam:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

   • ...................................... ......................................

   • (data) (podpis dyrektora)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:41