Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Montaż wiat przystankowych oraz urządzenie placów rekreacyjno-sportowych na terenach wiejskich gm. Gryfice.


STANDARDOWY FORMAT OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA REALIZACJĘ DOSTAW

Montaż wiat przystankowych oraz urządzenie placów rekreacyjno-sportowych na terenach wiejskich gm. Gryfice.

lokalizacja - Przybiernówko -wieś, Przybiernówko - kolonia, Raduń, Witno, Lubieszewo, Grębocin, Rzęsin, Rotnowo, Zagórcze, Niedźwiedziska, Brodniki, Kukań, Stawno,Smolęcin, Trzygłów, Barkowo, Ościęcin, Górzyca, Świeszewo, Kołomąć, Baszewice, Prusinowo, Gmina Gryfice, powiat: gryficki , województwo :zachodniopomorskie , Polska

1.Numer ogłoszenia

OR 16/700/01897/04

2.Procedura

Przetarg nieograniczony lokalny

3.Program

SAPARD

4.Finansowanie

Program SAPARD, Roczne Umowy Finansowe (RUF) na rok 2002 i 2003.

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie

zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony

5.Strona Zamawiająca

Gmina i Miasto Gryfice

Ulica: Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie

tel.(091)38433-15, fax (091) 38436-42, E-mail: urzad@umgryfice.pl

CHARAKTERYSTYKA UMOWY

6.Opis umowy

Wiaty przystankowe 10 szt

Po zamontowaniu wiat trwale z grutem nastąpi wyłożenie wewnątrz i przy wiatach z kostki betonowej polbruk oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Place rekreacyjno-sportowe -12 kpl

Po zamontowaniu zestawu drewnianego, bramki z koszem, piaskownic, ławek na tym terenie, którego część wyłożona zostanie z kostki betonowej polbruk oraz zniwelowany i zagospodarowany teren.

7.Numery i tytuły partii

Nie dotyczy

WARUNKI UCZESTNICTWA

8.Dostępność i zasada pochodzenia

W przetargu mogą uczestniczyć na równych prawach wszystkie osoby fizyczne lub prawne, bądź konsorcja z Polski, państw członkowskich oraz z krajów i obszarów regionów objętych i/lub dopuszczonych na mocy Rozporządzenia lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do programu, z którego finansowana jest umowa (patrz także pozycja 21 poniżej). Wszystkie towary objęte umową muszą pochodzić z ww. krajów.

9.Podstawy do wyłączenia z udziału w przetargu

Uczestnicy przetargu zobowiązani są dostarczyć deklarację, poświadczającą że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Sekcji 4.3.3 Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Realizację Dostaw (dostępny na stronie internetowej ARiMR pod adresem http://www.arimr.gov.pl).

Złożenie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym zgodnie z polskim prawem.

10.Liczba ofert przetargowych

Uczestnicy przetargu (włączając firmy w obrębie tej samej grupy prawnej, inni członkowie tego samego konsorcjum i podwykonawcy) mogą złożyć tylko jedną ofertę przetargową. Każdy uczestnik przetargu może oświadczyć w swojej ofercie przetargowej, że w przypadku gdy jego oferta przetargowa zostanie zaakceptowana na całość zamówienia , może udzielić rabatu. Uczestnicy przetargu nie mogą dostarczyć dodatkową ofertę przetargową z innym rozwiązaniem dołączoną do oferty na dostawy wymagane w dokumentacji przetargowej.

11.Gwarancja przetargowa

Przy składaniu propozycji oferty przetargowej uczestnicy przetargu muszą dostarczyć gwarancję przetargową w kwocie 2.000,00 PLN. Gwarancja ta będzie zwrócona uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu po zakończeniu procedury przetargowej, oraz uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, po podpisaniu umowy przez obie strony. Gwarancja ta będzie przywołana, jeśli oferent nie wywiąże się z zobowiązań zawartych w swojej ofercie przetargowej.

12.Gwarancja wykonania

Uczestnik przetargu wybrany w drodze przetargu, przy podpisywaniu umowy, zostanie poproszony o dostarczenie gwarancji wykonawstwa do wysokości 10% wartości umowy w PLN. Gwarancja musi być dostarczona w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez uczestnika przetargu umowy podpisanej przez Stronę Zamawiającą. Jeśli wybrany uczestnik przetargu nie dostarczy takiej gwarancji w wymaganym terminie umowa zostanie unieważniona, a nowa umowa może zostać podpisana i wysłana do uczestnika przetargu, który złożył następną w kolejności najbardziej korzystną ekonomicznie zgodną z wymaganiami ofertę przetargową.

13.Spotkanie informacyjne i/lub wizyta w terenie

Nie planuje się spotkania informacyjnego.

14.Ważność oferty przetargowej

Oferty przetargowe muszą być ważne przez okres 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

15.Maksymalny termin dostawy

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15.05.2004r.

KRYTERIA SELEKCJI UCZESTNIKÓW PRZETARGU I ZAWIERANIA UMÓW

16.Kryteria selekcji

Uczestnik Przetargu musi spełnić wymogi dokumentacji przetargowej

17.Kryteria zawierania umów

Cena

PRZETARG

18.Jak otrzymać dokumentację przetargową

Dokumentacja przetargowa jest dostępna do odbioru w siedzibie Strony Zamawiającej Urząd Miejski w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój Nr 201 za odpłatnością w 50,00 PLN, która nie zawiera koszty przesyłki kurierskiej. Jest również możliwa do odebrania w siedzibie Strony Zamawiającej. Oferty przetargowe muszą być złożone na standardowym formularzu przetargowym wchodzącym w skład dokumentów przetargowych, których formaty i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane.

Pytania uczestników przetargu dotyczące przetargu powinny być wysyłane na piśmie e-mail: urzad@umgryfice.pl i Urząd Miejski w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice umieszczając numery referencyjne ogłoszenia wymienione w pozycji 1 przynajmniej na 21 dni przed upływem terminu ostatecznego składania ofert przetargowych, podanym w pozycji 21. Strona Zamawiająca musi odpowiedzieć na pytania wszystkich uczestników przetargu przynajmniej na 11 dni przed upływem terminu ostatecznego składania ofert przetargowych.

19.Termin składania ofert przetargowych

15.03.2004r. godzina 10.00 czasu lokalnego

Każda oferta przetargowa złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

20.Sesja otwarcia ofert przetargowych

15.03.2004r.. godzina 12.00 czasu lokalnego

Urząd Miejski w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice, pokój Nr 102

21.Podstawy prawne:

1.Ustawa z dnia 29.12.1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - (Dz.U. 1994, Nr 1, poz. 2 z późn. zm.);

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.01.1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. 1996, Nr 16, poz. 82 z późn. zm.);

3.Program Operacyjny SAPARD z dnia 12.09.2000 r. (z późn. zm.);

4.Rozporządzenie Rady WE nr 1268/99 z 21.06.1999 r. o wsparciu Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym;

5.„Instrukcja w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi”, przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 10.11.1999 r.;

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.2002 r., w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobu realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz.U. 2002 Nr 102. poz. 928 z późn. zm).

7.Wieloletnia Umowa Finansowa SAPARD zawarta w dniu 25 stycznia 2001 r.

7.1.2.a

Strona 2 z 3

KP-700-17-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-02-2004 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2004 12:22