Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu: usługa dowozy dzieci do szkół.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gryfice: organizacja dowozu dzieci do szkół w gminie Gryfice

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Gryfice, do kontaktów: Jan Daniłów, pl. Zwycięstwa 37, pok. nr 103, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3843315, fax 091 3842966, e-mail: urzad@umgryfice.pl, jan.danilow@umgryfice.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miejski w Gryficach, Jan Daniłów, pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3842026, fax 091 3842966, e-mail: urzad@umgryfice.pl, jan.danilow@umgryfice.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miejski w Gryficach, Wincenty Heilik, pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877020, fax 091 3843642, e-mail: urzad@umgryfice.pl, heilik@umgryfice.pl.

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miejski w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37, pok. nr 103, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3843315, fax 091 3843642, e-mail: urzad@umgryfice.pl,

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja dowozu dzieci do szkół w gminie Gryfice.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.31.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60000 EUR.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 10; data rozpoczęcia: 01.09.2005; data zakończenia: 30.06.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10 000,00 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

wymogi określone w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

cena ofertowa brutto - 100%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.08.2005.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.08.2005 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 17.10.2005; liczba miesięcy: 2; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.08.2005, godzina 11:15, Urząd Miejski w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój Nr 102, I piętro.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 26-07-2005 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2005 12:02