Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 8/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”  

  1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

    Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
    Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
    ul. Wiejska 8
    72-300 Gryfice

    2) Określenie trybu zamówienia:

    Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

    3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

    Koszt uzyskania specyfikacji: 20 zł.

    4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

    Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):
    Kod CPV: 50.71.10.00-2 „Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych”

    5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    6) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

    7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
    d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
    Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
    Wykonawcy z postępowania


    9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: /nie dotyczy/.

    10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    Cena ofertowa brutto - 100%
    11) miejsce i termin składania ofert:

    W siedzibie zamawiającego:
    Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
    Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
    ul. Wiejska 8

    72-300 Gryfice
    do dnia
    25.06.2007 r. do godz. 1000

    12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

    13) miejsce i termin otwarcia ofert:
    W siedzibie zamawiającego:
    Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
    Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
    ul. Wiejska 8

    72-300 Gryfice
    dnia
    25.06.2007 r. do godz. 1030

    14) termin związania ofertą

    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.07.2007 r.
    15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

    16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

    nie dotyczy

    17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

    nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 06.05.2007r. Data upublicznienia: 6 czerwca 2007r. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-pomiary_elektryczne.doc 2007-06-08 10:34:13 40,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-badanie_instalacji_elektrycznej.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:13 31KB 73 razy
2 Specyfikacja_techniczna_-_pomiary_elektryczne1.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:33 14KB 913 razy
3 WYKONANIE_POMIAROW-wykaz_adresow_.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:55 27KB 102 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc 2007-07-06 12:29:23 23KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-08-02 13:40:13 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-06-2007 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 02-08-2007 13:40