Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 610/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Gdańskiej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2020-02-18 14:56:55
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geod. 609 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego Alicja Misiecka 2020-02-18 14:54:27
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dortychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-02-18 14:52:23
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dortychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-02-18 14:51:20
Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2020-2022 Alicja Misiecka 2020-02-18 14:50:06
Projekt uchwały w spr. wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-02-18 14:48:25
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na malowanie elewacji i wieży kościoła parafialnego w Świeszewie Alicja Misiecka 2020-02-18 14:44:25
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynseskcję budynku kościoła pw. Św. St. Kostki w Ościęcinie Alicja Misiecka 2020-02-18 14:42:40
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Gryficach na wykonanie 30 ławek do kościoła parafialnego w Gryficach Alicja Misiecka 2020-02-18 14:40:21
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-02-18 14:38:38
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XX/216/2000 RM w Gryficach z dnia 24.10.2000 r. w sprawie ustalenia wysokosci diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-02-18 14:37:37
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-18 13:26:14
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM Zbigniew Szuszkiewicz 2020-02-18 13:11:34
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-02-18 13:09:31
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-02-18 13:07:53
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-02-18 12:01:54
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-02-18 12:00:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka sieci wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/1, 4/2, 7, 8, 17/1, 20/28, 20/2, 20/7, 20/8, 20/26, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-02-17 14:19:46
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2019r., na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy o finansach publicznych. Andrzej Szczepankiewicz 2020-02-17 13:14:47
XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 25.02.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-02-17 10:51:08
XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 25.02.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-02-17 10:50:47
Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-02-14 09:07:28
Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2020 roku Luiza Kowalska 2020-02-14 09:06:28
Zarządzenie Nr 411/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Górzyca Luiza Kowalska 2020-02-14 09:05:38
Zarządzenie Nr 410/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-02-14 09:04:47
Zarządzenie Nr 409/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2020/2021 Luiza Kowalska 2020-02-14 09:03:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 244/21 i 256/13, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2020-02-13 13:21:18
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-13 09:55:04
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 22:54:00
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 22:52:27
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:27:30
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:26:07
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:23:27
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:22:13
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:20:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:18:52
Zarządzenie nr 413/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 11.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-11 14:45:13
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-11 12:53:41
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-11 12:53:14
Uchwała nr V.70.Z.2020 składu Orzekającego RIP w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfice na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:59:38