Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 461/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 29.11.2005r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 rok


ZARZĄDZENIE NR 461/2005

BURMISTRZA GRYFIC

Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU

w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXI/295/2005
z dnia 29 listopada 2005 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       • Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

      • ZAŁĄCZNIK

       • Do Zarządzenia Nr 461/2005

Burmistrza Gryfic

z dnia 29 listopada 2005 roku

        • ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU

GMINY NA ROK 2005

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 443.784 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0760

   • 5.300

Nacz. Wydz. Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

0920

   • 2.800

Razem dział 700

   • 8.100

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

   • 750

   • 75011

2360

   • 1.300

Skarbnik Gminy

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 11.000

Skarbnik Gminy

Razem dział 750

   • 12.300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

0570

   • 1.000

Komendant Straży Miejskiej w Gryficach

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   • 756

   • 75601

0910

   • 500

Skarbnik Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0330

   • 9.200

Skarbnik Gminy

0360

   • 9.933

0500

   • 3.200

0690

   • 2.000

0910

   • 2.000

Razem rozdział 75615

   • 26.333

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0690

   • 2.600

Skarbnik Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0460

   • 5.140

Skarbnik Gminy

0490

   • 9.200

Razem rozdział 75618

   • 14.340

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

0970

   • 330

Skarbnik Gminy

Razem dział 756

   • 44.103

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75801

2920

   • 48.547

Skarbnik Gminy

Różne rozliczenia - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75802

2750

   • 310.907

Skarbnik Gminy

Razem dział 758

   • 359.454

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

0750

   • 3.874

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

0830

   • 176

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

   • 801

   • 80101

0750

   • 2.863

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

   • 801

   • 80101

0750

   • 731

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Górzycy

   • 801

   • 80101

0750

   • 280

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

0830

   • 176

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Razem rozdział 80101

   • 4.050

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

0750

   • 3.329

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowania - Gimnazjum nr 1 w Gryficach

   • 801

   • 80110

0750

   • 3.329

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Razem dział 801

   • 7.379

Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe

   • 852

   • 85215

0970

   • 650

Skarbnik Gminy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność

   • 853

   • 85395

0920

   • 213

Skarbnik Gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

   • 900

   • 90020

0400

   • 85

Skarbnik Gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

0870

   • 2.500

Skarbnik Gminy

Razem dział 900

   • 2.585

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

2710

   • 8.000

Skarbnik Gminy

RAZEM

   • 443.784

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 18.900 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

2010

   • 18.900

Skarbnik Gminy

RAZEM

   • 18.900

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 371.418 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0470

   • 5.300

Nacz. Wydz. Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

0870

   • 324.933

0970

   • 1.500

Razem dział 700

   • 331.733

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0330

   • 600

Skarbnik Gminy

0340

   • 25.000

0370

   • 3.000

0430

   • 3.000

Razem dział 756

   • 31.600

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

2330

   • 8.000

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

   • 801

   • 80101

2330

   • 8.000

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

0400

   • 85

Skarbnik Gminy

RAZEM

   • 371.418

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 241.601 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja Publiczna - Starostwa powiatowe

   • 750

   • 75020

2320

   • 9.000

Sekretarz Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

4100

   • 5.500

Sekretarz Gminy

4300

   • 4.500

Razem dział 756

   • 10.000

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 3.082

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

   • 35.176

4240

   • 14.547

4260

   • 280

4300

   • 8.034

6059

   • 63.192

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

   • 801

   • 80101

4210

   • 1.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4300

   • 4.303

6059

   • 18.868

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

   • 801

   • 80101

4210

   • 20.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

6059

   • 4.615

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

4210

   • 10.232

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4240

   • 8.315

4300

   • 3.731

6059

   • 12.545

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

   • 801

   • 80101

4010

   • 3.082

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4210

   • 3.944

4240

   • 6.232

6059

   • 14.863

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Szkoła Podstawowa w Górzycy

   • 801

   • 80101

4260

   • 280

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

6059

   • 12.301

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Razem rozdział 80101

   • 124.311

Oświata i wychowania - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

   • 801

   • 80103

4010

   • 9.345

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowania - Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

   • 801

   • 80103

4010

   • 9.345

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowania -Przedszkola

   • 801

   • 80104

6059

   • 18.990

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania -Przedszkole Nr 1 w Gryficach

   • 801

   • 80104

6059

   • 8.885

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania -Przedszkole Nr 2 w Gryficach

   • 801

   • 80104

6059

   • 10.105

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

4010

   • 4.400

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

   • 3.329

6059

   • 14.253

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Gimnazjum nr 1 w Gryficach

   • 801

   • 80110

4300

   • 3.329

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

6059

   • 14.253

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowania - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

   • 801

   • 80110

4010

   • 4.400

Dyr. Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

Razem rozdział 80110

   • 21.982

Razem dział 801

   • 174.628

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

   • 851

   • 85195

6059

   • 33.338

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

   • 854

   • 85401

3020

   • 150

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

   • 1.200

4110

   • 300

4120

   • 50

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Górzycy

   • 854

   • 85401

4010

   • 200

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4110

   • 100

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Prusinowie

   • 854

   • 85401

3020

   • 150

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4010

   • 1.000

4110

   • 200

4120

   • 50

Razem dział 854

   • 1.700

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

6059

   • 11.935

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

   • 926

   • 92605

2820

   • 1.000

Sekretarz Gminy oraz Główny specjalista ds. promocji

RAZEM

   • 241.601

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 18.900 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

3030

   • 18.900

Sekretarz Gminy

Razem dział 751

   • 18.900

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 169.235 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

6060

   • 9.000

Sekretarz Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 1.400

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

   • 300

6059

   • 62.180

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

   • 801

   • 80101

6059

   • 20.090

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

   • 801

   • 80101

4010

   • 1.400

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

6059

   • 13.420

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

   • 801

   • 80101

6059

   • 15.860

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoła Podstawowa w Górzycy

   • 801

   • 80101

4300

   • 300

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

6059

   • 12.810

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Razem rozdział 80101

   • 63.880

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

6059

   • 22.060

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Przedszkole Nr 1 w Gryficach

   • 801

   • 80104

6059

   • 10.670

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Przedszkole Nr 2 w Gryficach

   • 801

   • 80104

6059

   • 11.390

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

6059

   • 16.848

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

   • 801

   • 80110

6059

   • 16.848

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Razem dział 801

   • 102.788

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

   • 854

   • 85401

3020

   • 432

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

   • 13.053

4110

   • 2.500

4120

   • 100

4240

   • 197

4440

   • 545

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

   • 854

   • 85401

4010

   • 3.553

Dyr. Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

4110

   • 650

4240

   • 197

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

   • 854

   • 85401

4010

   • 7.100

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4110

   • 1.600

4120

   • 100

4440

   • 545

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie

   • 854

   • 85401

3020

   • 432

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4010

   • 2.400

4110

   • 250

Razem dział 854

   • 16.827

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

6059

   • 13.420

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6059

   • 27.200

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

RAZEM

   • 169.235

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

1. Zwiększa się przychody zakładów budżetowych o kwotę 21.000 zł

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

0830

   • 21.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

   • Oświata i wychowanie - Przedszkola - Przedszkole Nr 1

   • 801

   • 80104

0830

   • 21.000

Dyr. Przedszkola Nr 1

2. Zwiększa się wydatki zakładów budżetowych o kwotę 21.000 zł

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4210

2.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4220

7.000

4260

9.000

4300

3.000

Oświata i wychowanie - Przedszkola - Przedszkole Nr1

801

80104

4210

2.000

Dyr. Przedszkola Nr1

4220

7.000

4260

9.000

4300

3.000

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 15-12-2005 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2005 14:01