Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 527/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2006r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną


Zarządzenie Nr 527/2006

Burmistrza Gryfic

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach
i obiektach stanowiących własność komunalną

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§1

1. Instalacja reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na terenach stanowiących pas drogowy regulują odrębne przepisy.

§2

1. Zezwolenie o którym mowa w § 1 wydaje zarządca - administrator obiektu ( trawnika, budynku itp.) na którym ma być umieszczona reklama lub tablica.

2. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 winno mieć formę umowy zawierającej prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszego zarządzenia.

3. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów prawa budowlanego w przypadkach, gdy wymagają one odrębnego zezwolenia lub zgłoszenia zamierzenia właściwemu organowi.

§3

1. W celu uzyskania zezwolenia na instalację reklam lub tablicy informacyjnej wymagane jest złożenie wniosku zawierającego:

  1. projekt graficzny reklamy, tablicy zawierający projekt konstrukcji i podstawowe wymiary / długość, wysokość, szerokość/,

  2. lokalizację reklamy, tablicy- wskazaną na podkładzie geodezyjnym w skali 1: 500
    a w przypadku obiektów budowlanych na szkicu elewacji zewnętrznej formatu A-4, uzgodnioną z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Gryficach.

2. Szyldy zawierające w swej treści nazwę zakładu usługowego, placówki handlowej, określające branżę prowadzonej działalności nie wymagają uzyskania zezwolenia jeżeli:

a/ umieszczone są w witrynach szyb wystawowych / nie dotyczy to szyb okiennych/,

b/ na drzwiach wejściowych do lokalu, w którym prowadzona jest działalność,

c/ na elewacji budynku, w którym jest siedziba danej instytucji jeżeli powierzchnia tablicy nie przekracza 0,5 m2.

3. Szyldy, o których mowa w pkt. 2 umieszczane na ścianach obiektów budowlanych poza siedzibą danej instytucji lub na terenach zieleńców wymagają uzyskania zezwolenia jak w pkt. 1.

§ 4.

Reklamy /tablice, szyldy/ powinny mieć estetyczny wygląd, trwałe zamocowanie oraz nie powinny stanowić utrudnienia w pracach związanych z bieżącym utrzymaniem placów, zieleńców i obiektów budowlanych.

§5.

Zabrania się umieszczania reklam / tablic, szyldów/:

1/ w sposób zasłaniający znaki drogowe lub uniemożliwiających prawidłowe odczytywanie ich treści,

2/ w postaci urządzeń wysyłających lub odbijających światło / z wykorzystaniem folii lub elementów odblaskowych/ w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzenie w błąd uczestników ruchu drogowego.

§ 6.

Właściciele reklam / tablic, szyldów/ zobowiązani są do przedłożenia wniosku zgodnie z § 3, a w przypadku uzyskania zezwolenia do:

1/ utrzymania reklam /tablic, szyldów/ w estetycznym stanie,

2/ w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy/ tablicy, szyldu/ do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub jej usunięcia z przywróceniem właściwego stanu ściany obiektu budowlanego, placu lub zieleńców,

3/ czasowego usuwania na swój koszt - w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, placów, zieleńców oraz obiektów budowlanych - po otrzymaniu pisemnego wezwania.

§7

1. Ustala się miesięczne opłaty za każdy m2 rzutu poziomego reklamy /tablic, szyldów/ umieszczonej na własnych nośnikach w wysokości:

  1. 30 zł w przedziale powierzchni do - 5 m2

  2. 20 zł do - 10 m2

  3. 10 zł do - 20 m2

2. Ustala się miesięczną opłatę za każdy m2 rzutu poziomego reklamy umieszczonej
na nośnikach będących własnością komunalną w wysokości - 20 zł

3. Ustala się opłatę za umieszczenie reklam jednorazowych, krótkoterminowych / informacja o wesołym miasteczku, cyrku itp. / w wysokości - 2 zł od jednej tablicy za każdy dzień,

4. Stawki opłat podane w ust. 1,2 i 3 są stawkami minimalnymi.

5. Wpływy z opłat za reklamy stanowią dochody gminy i podlegają przekazaniu na rachunek Urzędu.

§8

Właściciel reklamy /tablic, szyldów/ zobowiązany jest do ponoszenia nowych opłat w przypadku zmian cen, o których mowa w §7 po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia.

§9

Z opłat zwalnia się gminne instytucje kultury, jednostki i zakłady budżetowe za reklamowanie /informowanie/ o działalności statutowej.

§10

Zezwolenie podlega cofnięciu w przypadku:

1. Stwierdzenia, że reklama /tablica, szyld/ została wykonana w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może stanowić zagrożenie /niebezpieczna/ dla ruchu pieszego i drogowego,

2. Ustalenia, że wygląd reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,

3. Zaleganie w opłatach za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

§11

Właściciel reklamy /tablicy, szyldu/ w przypadku cofnięcia zezwolenia jest zobowiązany
do jej usunięcia na swój koszt w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

O ile właściciel nie zastosuje się do powyższego- reklama zostanie usunięta przez Zarządcę terenu / obiektu/ na koszt właściciela.

§12

Traci moc uchwała Nr 49/75/95 Zarządu Miejskiego w Gryficach z dnia 29.06.1995 r. z poźn. zmianami.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy i zarządcom gminnych obiektów i terenów.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Wanda Piwoni

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-04-2006 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:16