Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna RODO - Ewidencja Ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.)

Administratorzy:

 1. Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, reprezentowana przez Burmistrza Gryfic – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Burmistrza dokumentacji pisemnej;

 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;

 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.

Kontakt i informacje o Inspektorze Ochrony Danych (IOD):

 1. IOD Gmina Gryfice: iod@urzad.gryfice.eu, tel. 91 38 53 259 lub w siedzibie Urzędu pok. 226 w godz. 7:30-11:30

 2. Ministerstwo Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez formularz pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt

 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez formularz pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy

 4. Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy o ewidencji ludności przez:

 1. Gminę Gryfice w celu wprowadzenia danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

 2. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Polski na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

Odbiorcy Danych

 1. Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.

 2. Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji

 3. podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców gminy Gryfice, CLANET, ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice.

Udostępnienie danych

 1. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

 2. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 3. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

 4. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Gminę Gryfice z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4,

z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;

 • Ministra Cyfryzacji z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.
 • Gmina Gryfice udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pani/Pan stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

Okres przechowywania danych

 1. Zgodnie ustawą o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

 2. Dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;

 3. Dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;

 4. Dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

Prawa podmiotów danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

 2. organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

 3. organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

 4. wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

 5. wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

Dowolność lub obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności. W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 23-07-2019 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2019 10:14