Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 543/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice


ZARZĄDZENIE NR 543 /2006

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) oraz § 1 pkt A Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/184/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zarządza się co następuje:

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 • Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Gryficach

 • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora powinni spełniać:

Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

A) W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym

  1. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole. Stanowisko dyrektora gimnazjum może być również powierzone nauczycielowi, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

  2. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

  3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

  4. W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

  5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

  6. Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.

  7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

  8. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

B) W przypadku osoby niebędącej nauczycielem

 1. Ukończyła studia wyższe magisterskie.

 2. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

 3. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole.

 4. Spełnia wymagania określone w pkt A 2 i A 5-8.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.

  2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.

  3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

  4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

  5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

  6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

  8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

  9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

  10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.).

11. Dokumenty wymienione w punkcie 3, 4, i 5 mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

 1. Otwarcie ofert i rozmowy z kandydatami odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, w dniu 12 maja 2006 roku:

   1. godz. 1000 Gimnazjum Nr 1 w Gryficach;

   2. godz. 1100 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ............... (nazwa szkoły) - nie otwierać” do dnia 28.04.2004 r. do godz. 1500. Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Roman Łobożewicz - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach,

tel. (091) 38-429-98, ul. Rodziewiczówny 6.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządził: Roman Łobożewicz

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-04-2006 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:42