Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 2 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie od dn. 20 stycznia 2004 r. do 22 marca 2004 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 20 stycznia 2004 r. do 22 marca 2004 r.

20 stycznia 2004 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  1. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 r,

  2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 1

21 stycznia 2004 r.

Spotkałem się z 12 sołtysami w sprawie zorganizowania zimowego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych. W ten sposób podjęto inicjatywę zorganizowania zajęć dla młodzieży na bazie wiejskich świetlic, jednocześnie zobowiązałem dyrektora GDK do koordynowania zajęć w świetlicach wiejskich.

22 stycznia 2004 r.

W Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie wszystkich uczestników Akcji „Serce-Plus-Święta”. Założeniem akcji jest zbiórka produktów żywnościowych na wykonanie świątecznych paczek żywnościowych dla rodzin ubogich. W tegorocznej V już edycji zebrano produkty na kwotę 20.632,20 zł, z których wykonano 191 paczek oraz zorganizowano wigilię dla samotnych 50 osób. W akcję dość mocno zaangażowały się szkoły, a w szczególności uczniowie z I LO i Gimnazjum nr 2 w Gryficach.

27 stycznia 2004 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

a) powołania komisji przetargowej dla wybory oferty na:

   • montaż wiat przystankowych oraz urządzenie placów zabaw rekreacyjno-sportowych na terenach wiejskich,

   • przebudowę drogi gminnej do miejscowości Zagórcze,

   • przebudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Prusinowo gmina Gryfice,

   • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sikory oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Prusinowo do m. Sikory,

   • budowę sieci wodociągowej w m. Jasiel oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Ościecin do m. Jasiel,

   • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo oraz przepompowni z zasilaniem elektrycznym i sieci przesyłowej na trasie z m. Rzęskowo do Gryfic.

b) powołania komisji przetargowej na sprzedaż 11 nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach.

 1. Zatwierdzenie specyfikacji technicznej na w/w zadania.

 2. Podjąłem decyzję w sprawie opracowania dokumentacji na zmianę oświetlenia na terenie miasta i gminy Gryfice na oświetlenie energooszczędne.

 3. Podjąłem decyzję o zakupie opraw oświetleniowych energooszczędnych na oświetlenie ul. Broniszewskiej.

30 stycznia - 28 luty 2004 r.

Uczestniczyłem wraz z członkami Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP. Celem zebrań była ocena minionego roku oraz określenia zadań na rok bieżący. 31.01 - OSP Trzygłów, OSP Ościęcin, 07.02 - OSP Rotnowo, 13.02 - OSP Górzyca, 20.02 - OSP Gryfice, 21.02 - OSP Rybokarty, 22.02 - OSP Kukań, 28.02 - OSP Świeszewo.

30 stycznia 2004 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 rok

03 luty 2004 r.

Wydałem zarządzenie w spawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - Spółka z o.o. w 2004 roku.

10 luty 2004 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 1. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania zapytania o cenę na zakup paliw silnikowych przez Urząd Miejski w Gryficach,

 2. utrzymania urządzeń komunalnych przez ZGK w Gryficach.

2. Wyznaczyłem osoby odpowiedzialne za realizację wniosków z kampanii wyborczej Rad Sołeckich i Osiedlowych.

12 luty 2004 r.

Uczestniczyłem w wyjeździe do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie k/Sulęcina. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem takiego zakładu, i czy jest możliwość budowy podobnego na naszym terenie, w ramach Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

18 luty 2004 r.

Zapoznałem się z możliwościami lepszego zagospodarowania Wysokiej Bramy w Gryficach, m. in. na Izbę Pamięci oraz Regionalną Galerię Wystawienniczą.

19 luty 2004 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem garażu przez Urząd Miejski w Gryficach.

23 luty 2004 r.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania dopłat do czesnego na studiach.

 2. Uczestniczyłem w rocznej odprawie policjantów KPP - organizowanej przez komendanta powiatowego Policji. W tym samym dniu w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie pracy za rok 2003, w którym również uczestniczył burmistrz gminy.

25 luty 2004 r.

Zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Gryfickiego Banku Spółdzielczego w celu udzielania poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorców z naszej gminy. Gmina uruchomiła biuro pierwszego kontaktu z kredytobiorcami. Od początku lutego br. w tygodnikach: „Regionalna Siódemka” i „Gryfickie Echa” wydawany jest „Magazyn Gospodarczy Gminy Gryfice” finansowany przez Gminę Gryfice. Celem „Magazynu” jest pomoc informacyjna i prawna małym i średnim przedsiębiorcom.

25 luty 2004 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach

27 luty 2004 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy i układu wykonawczego na 2004 rok,

 2. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach,

 3. ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem o numerze geodezyjnym 136/23 położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach

 4. obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach,

 5. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 10 nieruchomości przy ul. Niechorskiej w Gryficach

2. Uczestniczyłem w Koszalinie w konferencji nt. pozyskiwania środków pomocowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Rozwój Zasobów Ludzkich.

01 marca 2004 r.

Uczestniczyłem w Szczecinie w konferencji nt. Fundusze Strukturalne i Wspólnotowe Korzyści dla edukacji w regionie - organizowanej przez CDiDN Szczecin.

02 marca 2004 r.

  1. Przyjąłem sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003.

  2. Przyjąłem projekty uchwał RM w sprawach:

 1. zmian do harmonogramu zadań do GPPiRPA na 2004 rok,

 2. programu współpracy na 2004 rok Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

 3. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,

 4. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice,

 5. zmiany budżetu gminy na 2004 rok,

 6. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w l. 2004-2008.

04 marca 2004 r.

Spotkałem się z dyr. ARiMR o/Szczecin p. Andrzejem Bladoszewskim w sprawie realizacji inwestycji komunalnych z udziałem środków pomocowych SAPART.

05 marca 2004 r.

Spotkałem się z wykonawcą i inspektorem nadzoru Sali Gimnastycznej w SP-4 w celu skoordynowania dalszych prac budżetowych.

08 marca 2004 r.

Uroczyste obchody 59 - rocznicy Wyzwolenia Gryfic.

09 marca 2004 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu ZWZOSP w Szczecinie

15 marca 2004 r.

1. Spotkałem się z marszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego Panem prof. Z. Meyerem w sprawie przejęcia od Woj. Zachodniopomorskiego ujęcia wody w Wołczynie

2. Spotkałem się z dziekanem WBiA Politechniki Szczecińskiej p. prof. Władysławem Szeflikiem w sprawie podjęcia współpracy w zakresie odbywania praktyk studenckich i opracowań studyjnych wykonywanych przez studentów.

16 marca 2004 r.

Spotkałem się z dyr. Zakładów Gazowniczych Szczecin w sprawie gazyfikacji gminy Gryfice.

17 marca 2004 r.

Spotkałem się z dyr. placówek oświatowych gminy w sprawie dostosowania wydatków budżetowych do możliwości finansowych.

18 marca 2004 r.

Przyjąłem p. Czesława Bakunowicza z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, w sprawie dalszego istnienia Stałej Wystawy Kolejnictwa w Gryficach.

22 marca 2004 r.

1. Spotkałem się z :

   • V-ce marszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego p. Modlińskim i dyr. Dep. Rolnictwa Panem. Zwolińskim w sprawie przejęcia stacji uzdatniania wody w Wołczynie,

   • dyr. Placówek w celu omówienia uroczystości wejścia Polski do UE,

   • nauczycielami, którzy uzyskali kwalifikacje nauczyciela dyplomowanego.

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 30-03-2004 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2004 09:34