Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 22 czerwca 2007r. do dnia 20 sierpnia 2007r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 22 czerwca 2007r. do dnia 20 sierpnia 2007r.

26 czerwiec 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Piaskowej obręb nr 4 m. Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Gdańskiej, obręb nr 4 m. Gryfice

Przyjąłem ośmiu interesantów.

27 czerwiec 2007

 • Uczestniczyłem w spotkaniu w SP Prusinowo i Gimnazjum Nr 2, którego celem było określenie zasad wykorzystania środków pomocowych z programu EFS na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich, w ramach programu Szkoła Równych Szans.

 • Odbyłem spotkanie z mieszkańcami Gryfic. Celem spotkania była konsultacja programu Rewitalizacji miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Plac Zwycięstwa.

 • Wydałem zarządzenie w sprawie zmian układu wykonawczego na 2007 r.

28 czerwiec 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007.

29 czerwiec - 01 lipiec 2007

Wraz z delegacją samorządową uczestniczyłem w Güstrow w uroczystościach związanych z przypadającym w tym roku dziesięcioleciem partnerskiej współpracy.

 • Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 r.

 • przeprowadzenia i przeznaczenia przychodu z wycinki drzew.

02 lipiec 2007

 • Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 • Uczestniczyłem w spotkaniu z p. posłem Jach (PIS). Celem spotkania było zapoznanie posła z problemami nurtującymi społeczeństwo gminy i powiatu gryfickiego.

Wydałem Zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położnej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Starogrodzkiej, obręb nr 8 m. Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Starogrodzkiej obręb nr 8 m. Gryfice.

Przyjąłem trzech interesantów.

03 lipca 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice,

 • powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko

pracownika ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

 • powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko

Komendanta Straży Miejskiej w Gryficach,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzyszewo,

obręb Borzyszewo,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości

Brodniki, obręb Brodniki.

05 lipca 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej

06 lipca 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 82 o numerze geodezyjnym 177/10 o pow. 362 m2

09 lipiec 2007

Odbyłem spotkanie z naczelnikami wydziałów UM, prezesami i dyrektorami instytucji gminnych. Celem spotkania było:

 • analiza realizacji budżetu gminy Gryfice

 • omówienie przebiegu wizyty w Güstrow

 • sprawy bieżące

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. Windykacji w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

 • powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. Kontroli wewnętrznej

Przyjąłem dziewięciu interesantów.

10 lipca 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice.

11 lipiec 2007

 • Uczestniczyłem w zakończeniu wakacyjnego turnieju dzikich drużyn

 • Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Grądach.

Wydałem zarządzenia w sparawach:

 • zmiany w budżecie Gminy Gryfice i układu wykonawczego na 2007 rok,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Kamieńska, obręb nr 8 m. Gryfice.

16 lipiec 2007

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

Przyjąłem czterech interesantów.

17 lipiec 2007

Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Gryfickiego

18 lipiec 2007

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

19 lipca 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,

 • zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Gryficach.

20 lipca 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Zdrojowej, obręb nr 8,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołomąć, obręb Kołomąć,

 • przeprowadzenia i przeznaczenia przychodu z wycinki drzew - działka nr 25/22 obręb ewidencyjny Satawno,

 • przeprowadzenie i przeznaczenie przychodu z wycinki drzew - działka nr 22/9 obręb ewidencyjny Niekładź,

21 lipiec 2007

Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Święta Policji

Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu i poświęceniu samochodu pożarniczego STARMAN dla OSP Ościęcin.

24 lipiec 2007

Przeprowadziłem I turę rozmów ocen kwalifikacyjnych z naczelnikami i dyrektorami instytucji gminnych.

25 lipiec 2007

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego dla uczniów podstawowych i gimnazjów,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Niechorska, obręb nr 1 m. Gryfice

26 lipiec 2007

Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu do eksploatacji po remoncie Kamiennej Bramy. W odrestaurowanej Bramie Funkcjonować będzie Dom Pracy Twórczej. Dom dysponuje 14 miejscami noclegowymi oraz niezbędną infrastrukturą pomocniczą.

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zatwierdzenia Regulaminu użytkowania boisk sportowych

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Ks.St. Ruta, obręb nr 5 m. Gryfice

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę samochodu użytkowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach.

27 lipiec 2007

Uczestniczyłem w Uroczystym otwarciu X Festynu Ziemi Gryfickiej.

30-31 lipiec 2007

Uczestniczyłem w szkoleniu p. poż. w Baranowie k/Poznania.

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo,

31 lipiec 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

01-07 sierpień 2007

Urlop wypoczynkowy Burmistrza Gryfic.

01 sierpnia 2007

1. Zastępca Burmistrza Gryfic wydał zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 33/6 o powierzchni 21 m2 położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej,

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 48/6 o powierzchni 1.081 m2

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 494/6 o powierzchni 843 m2 położonej w Gryficach przy ul. Józefa Ignacego Karszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej,

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 496/7 o powierzchni 138 m2 położonej w Gryficach przy ul. Małej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej,

 • ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w Ościęcinie - Gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 • ustalenia ceny lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 562/16 o powierzchni 730 m2 położonej w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej.

 • Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 562/10 o powierzchni 724 m2 położonej w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 33/7 o powierzchni 21 m2 położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej.

03 sierpnia 2007

Z-ca Burmistrza Gryfic wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej.

06 sierpnia 2007

Z-ca Burmistrza Gryfic wydał zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki

08 sierpień 2007

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zwołania zebrania wiejskiego w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie projektu budowy pływalni krytych oraz zespołu boisk sportowych przy szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Kościuszki obr. Nr 5 m. Gryfice,

 • Powołania komisji Przetargowej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wolnych lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57

09 sierpień 2007

Przeprowadziłem II turę rozmów w sprawie ocen kwalifikacyjnych z pracownikami.

14 sierpień 2007

Odbyłem spotkanie w sprawie zorganizowania drugiej części obchodów X lecia partnerstwa miast Güstrow -Gryfice

Uczestniczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego w Trzebiatowie.

17 sierpień 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie projektu budowlanych sieci wodociągów wraz z urządzeniami.

19 sierpień 2007

Uczestniczyłem w uroczystej pożegnalnej mszy św.ietej kończącej pracę proboszcza parafii p.w. NSPJ Ks. Kan. Zygmunta Noga.

20 sierpień 2007

Odbyłem spotkanie z prezesami PEC i GTBS w sprawie połączenia obu spółek, w jedno przedsiębiorstwo, spółkę z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-09-2007 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-09-2007 11:24