Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 762 /2009

Burmistrza Gryfic

z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 przez organizacje pozarządowe przez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji w 2009r. przez organizacje pozarządowe pn. „Krzewienie postaw sportowych wśród dzieci i młodzieży na obiektach sportowych na terenie gminy Gryfice”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do zarządzenia Nr

Burmistrza Gryfic

z dnia

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie obiektów

sportowych w Gminie Gryfice

II. Cele zadania

   1. Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego i patologii dzieci i młodzieży (przemoc, przestępczość, uzależnienia).

   2. Stworzenie alternatywy na spędzanie wolnego od nauki czasu podczas wakacji.

   3. Zachęcanie młodych ludzi do uprawiania sportu.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi 10.000,00 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

IV. Termin realizacji zadania.

Zadanie winno być zrealizowane w czasie trwania wakacji (lipiec, sierpień 2009 roku) minimum 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

 1. V. Termin, warunki i zasady składania ofert.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis

planowanego działania,

2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

realizację zadania,

5/ informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

zadanie dotyczy,

7/ informacje o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2009r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2009” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe,osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

2.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

 2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok,

 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zajęć.

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod

uwagę w szczególności:

  1. zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

  2. wartość merytoryczną projektu,

  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  4. kwalifikacje realizatorów,

  5. perspektywy kontynuacji projektu,

  6. liczbę odbiorców.

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w tygodniku „Gryfickie Echa”, Nowa Gazeta Gryficka” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),

 1. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

Przygotowała: R.Borowiak

Gryfice, dnia 18.06.2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 18-06-2009 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Borowiak 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 11:01