Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM

POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH

 

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Gryficach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem na działalność gastronomiczną.

1. Przedmiotem wynajmu są pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem o łącznej powierzchni 68 m2, oraz z wyposażeniem w postaci stołu gastronomicznego, patelni elektrycznej, obieraczki, zmywarki naczyń, zamrażarki, szafy chłodniczej i chłodziarki. Pomieszczenia wyposażone są w niezbędne urządzenia sanitarne oraz wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony: to jest od 1 kwietnia 2011 r. do 31 lipca 2012r.

3. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń kuchennych wynosi 200zł brutto.

4. Czynsz, o którym mowa w punkcie 3 nie obejmuje opłat za media, które najemca będzie zobowiązany uiszczać dodatkowo - zgodnie ze wskazaniami podliczników.

5. Oferta powinna zawierać:

- oferowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń;

- opis planowanej działalności w wynajmowanych pomieszczeniach;

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.

6. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest przygotowana umowa najmu pomieszczeń kuchennych.

7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum nr 2 w Gryficach” należy składać sekretariacie gimnazjum do dnia 31 marca 2011 r. do godziny 14:00.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2011 r. o godz. 12:00 w sekretariacie Gimnazjum nr 2. Przy otwieraniu kopert mogą być obecni oferenci.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest dyrektor szkoły. Telefony kontaktowe: 91-384-86-67 lub 91-384-26-69.

10. Z pomieszczeniami będącymi przedmiotem wynajmu, można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły do dnia poprzedzającego ostateczny termin składania ofert.

11. Konkurs wygrywa podmiot, który złoży najwyższą ofertę czynszu najmu pomieszczeń i przyjmie warunki umowy.

12. Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki niniejszego przetargu, a zaoferowany czynsz najmu pomieszczeń kuchennych będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej.

13. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ GASTRONOMICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH

 

Umowa zawarta w dniu...................................., pomiędzy Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika

w Gryficach, przy ulicy 3 Maja 8 reprezentowanym przez:

1. ……………………………… - dyrektor szkoły;

2. ……………………………… - Główny Księgowy ZPO w Gryficach.

zwanym w dalszej części Wynajmującym,

a .................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................

Zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu, w skład którego wchodzą m. in. pomieszczenia kuchenne o powierzchni 68m? położonego w budynku Gimnazjum nr 2 w Gryficach.

2. Lokal, o którym mowa w ust. 1 jest wyposażony w: stół gastronomiczny, patelnię elektryczną, obieraczkę, zmywarkę naczyń, zamrażarkę, szafę chłodniczą, chłodziarkę. Pomieszczenia wyposażone są w niezbędne urządzenia sanitarne oraz wodnokanalizacyjne i elektryczne.

§2

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania pomieszczenia kuchenne, o których mowa w §1 wraz ze wskazanym w §1 wyposażeniem , a Najemca pomieszczenia te przyjmuje w najem.

2. Najemca przeznacza przedmiot najmu na cele związane z prowadzona działalnością gospodarczą z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych.

3. Najemca zobowiązuje się na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w godzinach wcześniej ustalonych z dyrektorem szkoły.

4. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń określonych w § 1 oraz oświadcza, że pomieszczenia te przydatne są do wykonywania w nim działalności, o której mowa w ust. 2, a nadto, że nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu technicznego i wyposażenia lokalu.

5. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia innemu podmiotowi, ............................. codziennie w godzinach: 12:00-14:00 wynajmowane pomieszczenia kuchenne w celu wydawania obiadów zakupionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach.

6. Prowadzenie działalności gastronomicznej nie może zakłócić prawidłowego funkcjonowania pracy szkoły, oraz wydawania posiłków dla uczniów objętych dożywianiem przez OPS w Gryficach. W godzinach wydawania i spożywania posiłków przez uczniów objętych pomocą OPS, Najemca nie może prowadzić działalności gastronomicznej.

§3

1. Ustala się czynsz najmu w kwocie ……………… zł brutto płatny miesięcznie z góry, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

2. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się ponosić miesięcznie z dołu, opłaty za media według wskazań podliczników. Powyższe opłaty będą ujęte w fakturze VAT za czynszem za następny miesiąc.

3. W przypadku ograniczenia czasu otwarcia w okresie wakacji, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty czynszu w niższej niż określona w ust. 1 wysokości. Wysokość czynszu w takim wypadku zostanie określona proporcjonalnie do czasu otwarcia.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty czynszu Wynajmujący obciąży Najemcę odsetkami ustawowymi od opóźnienia w zapłacie.

5. W przypadku dwumiesięcznej zaległości w płatności czynszu Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§4

1. Umowa najmu zawarta zostaje na okres: od dnia 1 kwietnia 2011r. do 31 lipca 2012r.

2. W uzasadnionych przypadkach takich jak zmiana organizacji pracy szkoły uniemożliwiająca dalsze prowadzenie stołówki, zakłócanie przez najemcę lub jego klientów prawidłowe funkcjonowanie szkoły, niewywiązywanie się z postanowień umowy - wynajmujący zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy.

§5

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z wynajmowanych pomieszczeń.

2. Najemca zobowiązany jest utrzymywać czystość w wynajmowanych pomieszczeniach i nie dopuszczać do ich zniszczeń.

3. Najemca zobowiązany jest do dbania o prawidłowy stan techniczny wynajmowanego sprzętu. Wszelkie drobne usterki sprzętu naprawia na swój koszt.

4. Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej, bez wcześniejszych pisemnych uzgodnień z dyrektorem szkoły.

5. Najemca może organizować na terenie wynajmowanych pomieszczeń okolicznościowe imprezy, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Najemcy, dwa egzemplarze dla Wynajmującego.

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                                        NAJEMCA

……………………………                                                                                             ……………………………

(data i podpis)                                                                                                       (data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 11-03-2011 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 11-03-2011 14:18