Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 259/2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 259/2011

 • Burmistrza Gryfic

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 141, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234 poz. 1536.; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 127, poz. 857,z 2011r. Nr 112 poz. 654 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji w 2012r. przez organizacje pozarządowe pn. „Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice - prowadzenie klubu abstynenta”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do zarządzenia Nr 259/2011

Burmistrza Gryfic

z dnia 19. 12. 2011r.

 • BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2012.

  • I. Nazwa zadania

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice -

prowadzenie klubu abstynenta

II. Cele zadania

   1. Zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób utrzymujących

abstynencję i ich rodzin.

   1. Ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu.

   2. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.

   3. Krzewienie abstynencji.

   4. Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012 wynosi 22.000,00 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadanie winno być zrealizowane w 2012 roku w sposób ciągły.

2.Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

a/ psychologiczno-terapeutycznych przez:

  • wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,

  • udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

  • prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,

  • realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów,

  • podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

  • podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie idee trzeźwości

b/ informacyjnych obejmujących:

  • prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które

- 2 -

zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,

  • w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia

i współuzależnienia,

  • współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami ) i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/ szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

realizację zadania,

5/ informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

zadanie dotyczy.

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo powinien zawierać

1/ harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

2/ krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest

działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

3/ opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł

prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy).

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2012” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

  • VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne

i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 ).

- 3 -

 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

 2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

  1. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

  2. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2012 przez Radę Miejską w Gryficach.

  3. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

  4. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  • VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod

uwagę w szczególności:

  1. zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

  2. wartość merytoryczną projektu,

  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  1. kwalifikacje realizatorów,

  2. perspektywy kontynuacji projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 1. Informacje dodatkowe

W 2010 roku zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 22.000 zł otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

W roku 2011 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 22.000,00 otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

- 4 -

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

Przygotowała: R.Borowiak

Załącznik

do zarządzenia Nr 1194/2010

Burmistrza Gryfic

z dnia 29.11.2010r.

 • BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2011.

  • I. Nazwa zadania

Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy.

II. Cele zadania

   1. Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny oraz dzieci i młodzieży (przemoc, przestępczość, zaniedbania, uzależnienia).

   2. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi

i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

   1. Stworzenie możliwości wczesnej pomocy dziecku w rodzinie i całej rodzinie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011 wynosi 20.000,00 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku w sposób ciągły.

 1. Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

- psychologiczno-terapeutycznych- terapii grupowej i indywidualnej,

- edukacji w zakresie własnych praw i przekonań w różnych rolach społecznych,

- wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,

- informacyjnych, obejmujących prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków,

stowarzyszeń, które zajmują się danym problemem w aspektach: psychologicznym,

medycznym, prawnym i społecznym,

- w miarę potrzeb kierowanie uczestników do innych placówek i ośrodków

zajmujących się danym problemem.

Zadania powinny być realizowane zgodnie z zawartą umową i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).

- 2 -

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis

planowanego działania,

2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

realizację zadania,

5/ informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

zadanie dotyczy,

7/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać

w zakresie programowym

1/ harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty

2/ krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub

planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

w zakresie informacyjnym,

1/ opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki,

tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy),

2/ informacje o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2010r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2011” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

  • VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe,osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice.

2.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

 2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

- 3 -

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Kwota na realizacje zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną

po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2011 przez Radę Miejską

w Gryficach

6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone

z przyczyn formalnych.

  • VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod

uwagę w szczególności:

  1. zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

  2. wartość merytoryczną projektu,

  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  4. kwalifikacje realizatorów,

  5. perspektywy kontynuacji projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 1. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe

W roku 2009 zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”. W roku 2010 realizowane również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 20.000,00 otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”.

- 4 -

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),

 • Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

Przygotowała: R.Borowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 16-03-2012 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Borowiak 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 14:41