Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Wydziału Rolnictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw:
1. Z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości w szczególności związanych z:

 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, w tym ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 2. sprzedaż mieszkań komunalnych,
 3. prowadzenie ewidencji dzierżawy i sprzedaży nieruchomości komunalnych,
 4. wystawianie faktur VAT oraz paragonów fiskalnych w zakresie dzierżaw, wynajmowania, prawa użytkowania wieczystego i zbycia mienia komunalnego.
 5. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 6. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 7. komunalizacją gruntów,
 8. prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej gminnego zasobu nieruchomości,
 9. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 10. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 12. przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
 13. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków,
 14. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami wspólnie z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej,
 15. naliczanie opłat adiacenckich i przekazywanie informacji do Wydz. Finansowego,
 16. rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonymi w umowie warunkami,
 17. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 18. wnioskowanie o podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej,
 19. aktualizowanie opłaty rocznej oraz wypowiadanie wysokości dotychczasowej opłaty rocznej,
 20. przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 21. zbywaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 22. rozgraniczaniem nieruchomości,
 23. podziałem geodezyjnym nieruchomości,
 24. scalaniem nieruchomości,
 25. zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
 26. prowadzeniem ewidencji nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 27. wywłaszczaniem nieruchomości,
 28. odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości,
 29. prowadzeniem ewidencji lokali użytkowych i garaży oddanych w najem,
 30. przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w zakresie zadań Wydziału,
 31. przygotowywanie planu dochodów i wydatków do projektu budżetu w zakresie prowadzonych zadań Wydziału oraz sprawozdań z realizacji budżetu.
 32. prowadzenie wewnętrznego rejestru umów finansowanych ze środków budżetowych Gminy,
 33. prowadzeniem spraw dotyczących zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości komunalnych,
 34. prowadzeniem spraw w zakresie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach komunalnych urządzeń technicznych,
 35. rejestrowaniem aktów prawnych dotyczących obrotu nieruchomości dokonywanego przez inne organy administracji publicznej,
 36. informowaniem Wydziału Finansowego o zmianach dokonywanych w obrocie nieruchomości na rynku wtórnym,

2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

 1. ochrony zwierząt i nadzór nad gospodarką łowiecką,
 2. przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
 3. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 4. ochrony i kształtowania środowiska w tym: zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ograniczeń dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ochrony środowiska przed odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego,
 5. utrzymania porządku i czystości z wyłączeniem zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych, a nadzorowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej,
 6. edukacja ekologiczna,
 7. kontrolowanie zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 8. ustalanie podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie wnoszonych opłat z tego tytułu,
 9. udzielanie informacji o środowisku, poza wskazaniami lokalizacyjnymi, które prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej,
 10. ochrona przyrody,
 11. pracowniczych ogrodów działkowych,
 12. ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym: przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, wyłączania gruntów z produkcji, rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów, przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią, nasiennictwa,
 13. gospodarki wodnej i melioracji w tym zadania dot. kąpielisk,
  13a. naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i przekazywanie informacji do Wydziału Finansowego,
 14. naliczanie i uzyskiwanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na gruntach gminy,
 15. zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych i wyborów do Izb Rolniczych,
 16. udziału w komisjach ds. szacowania szkód na gruntach rolnych,
 17. rejestracji psów ras agresywnych.

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

 1. przygotowywanie procedury wyłonienia operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. kontrola systemu gospodarki odpadami u wytwórców odpadów i u operatora,
 3. rozliczanie finansowe systemu gospodarki odpadami,
 4. prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi,
 5. stałe monitorowanie systemu gospodarki odpadami,
 6. przygotowywanie projektów uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi,
 7. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
 8. uczestniczenie w tworzeniu oraz nadzór nad prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 9. tworzenie bazy danych warunkującej sprawne funkcjonowanie systemu,
 10. sprawozdawczość kwartalna i roczna systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 11. prowadzenie ewidencji gospodarki wodno-ściekowej.
 12. nadzór nad gospodarką wodno-ściekową,

4. Realizacja przy udziale sołectw zadań finansowanych z funduszu sołeckiego, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
5. Przygotowanie, na potrzeby promocji inwestycji gminnych wykazów rzeczowo-ilościowych i lokalizacyjnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, uczestnictwo w każdym stadium przygotowania oferty, współpraca z odpowiednia komórką promocji.
6. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
7. Wydział realizując swoje zadania z zakresu rolnictwa i wsi utrzymuje stałe kontakty i współdziała z sołtysami, radami sołeckimi, Powiatowymi Izbami Rolniczymi i innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których statutowa działalność obejmuje rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę wodną, ochronę zwierząt, środowiska i przyrody.
8. Współpraca ze spółką i jednostką budżetową w zakresie realizacji zadań z zakresu Wydziału.
9. Przekazywanie do BIP-u informacji z zakresu zadań Wydziału.

aktualizacja: 08.04.2021 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2003 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 08-04-2021 11:05