Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Przeciwdziałanie Bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013


PROJEKT

U C H W A ŁA Nr /2013

RADY MIEJSKIE w GRYFICACH

z dnia 2013 r.

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie

Gryfice na rok 2013.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 190 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz..U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r .Nr 106, poz.1002 z póżn. zmianami) Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się ” Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w gminie

Gryfice na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały ,określający

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz rozwiązanie problemu bezdomności

zwierząt w gminie Gryfice.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk.

Załącznik do Uchwały Nr XXX/ /2013

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 2013r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

W GMINIE GRYFICE NA ROK 2013..

ROZDZIAŁ I

Założenia zwalczania problemu bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice.

§ 1.

 1. Rada Miejska ustala, że celem programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w

Gminie jest:

1/ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Gryfice poprzez

znalezienie nowych właścicieli oraz uruchomienie mechanizmów finansowych

zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji.

2/ zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację

dzięki uruchomieniu mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli do ich

dokonywania.

3/ zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez egzekwowanie

przepisów prawa z zakresu postępowania ze zwierzętami,

4/ edukacja wśród mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania

zwierząt oraz ciążących obowiązkach na właścicielach zwierząt domowych,

5/ nawiązanie ścisłej współpracy z istniejącym schroniskiem dla zwierząt w

Sosnowicach w zakresie przekazywania wyłapanych zwierząt,

6/ zorganizowanie tymczasowego ”przytuliska”dla zwierząt przed przekazaniem ich

do Schroniska,

7/ odbieranie zwierząt od właścicieli , którzy nie opiekują się nimi należycie.

 1. Rada Miejska przyjmuje, że realizacja działań służących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt jest jednym z elementów strategii rozwoju gminy.

Gmina Gryfice w celu realizacji wymienionych działań zawarła umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Sosnowicach w roku 2007 z możliwością przedłużenia na kolejne.

 1. Rada Miejska ustala, że funkcje koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni Wydział Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 2. Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzą:

- organizacje społeczne ,których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie

bezdomności zwierząt oraz Burmistrz Gminy Gryfice we współpracy z Inspekcją

Weterynaryjną oraz organami lekarsko- weterynaryjnymi,

- Straż Miejska ,Policja,Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez egzekwowanie

przestrzegania przepisów prawa o utrzymaniu zwierząt domowych oraz

utrzymaniu czystości zwierząt przez właścicieli zwierząt

5 W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:

- gmina będzie propagować przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji

zwierząt,zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji

bezdomnych zwierząt w formie ulotek, artykułów w prasie oraz innych akcji

edukacyjnych

- gmina będzie informować o prawach i obowiązkach wynikających z faktu

nabycia i posiadania psa lub kota.

 1. W celu umożliwienia opieki dla zwierząt gospodarskich zapewnia się

lokalizację tymczasowego pobytu dla nich w budynkach gospodarczych

Gospodarstwa Rolnego Pana Czesława Torchały w m. STAWNO.

§ 2

 1. Rada Miejska uchwalając coroczny budżet zapewniać w nim będzie środki finansowe na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt tj:

- usypianie ślepych miotów

- zakup bud, karmy i wyposażenia do tymczasowego przetrzymywania psów,

- wyposażenie Straży Miejskiej i służby komunalne w niezbędny sprzęt do

wyłapywania,przewożenia psów oraz szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej i

Zakładu Gospodarki Komunalnej

2. Na rok 2013 zabezpieczona została kwota w wysokości 40.000,00. Środki te

przyznano między innymi na wykonanie zabiegów dla bezdomnych zwierząt

takich jak:

- odrobaczanie zwierząt

- szczepienia przeciw wściekliźnie

- odpchlenie, sterylizacja

- hospitalizacja zwierząt do czasu umieszczenia umieszczenia ich w schronisku

W zakresie zapewnienia miejsc bezdomnym zwierzętom w schronisku -Gmina

 • Gryfice w roku 2013 przeznacza na koszt utrzymania kwotę 65.000,00 złotych.

ROZDZIAŁ II

§ 3 Formy przeciwdziałania bezdomności psów:

1/ przeprowadzanie okresowego wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy przez

Straż Miejską i inne uprawnione podmioty. W roku 2011 Służby komunalne oraz

Straż Miejska zostali przeszkoleni do wykonywania tego rodzaju akcji.

Odłowione zwierzęta będą dostarczone do schroniska w Sosnowicach ,gdzie

zostaną poddane sterylizacji

2/ zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację

3/ prowadzenie działań mających na celu wyszukiwanie nowych właścicieli dla

zwierząt

4/ wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających do dokonywania adopcji

zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska

5/ w ramach „Programu” zabiegi weterynaryjne będą przeprowadzane przez lekarza

weterynarii z którym gmina podpisze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

§ 4

W celu realizacji wymienionych zadań schronisko obsługujące Gminę Gryfice

współpracuje poprzez :

 • przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich psów dostarczanych przez gminę Gryfice z

miejsc publicznych

 • przekazywanie psów do adopcji

 • prowadzenie działań promujących sterylizację suk jako najskuteczniejszej metody walki z niechcianymi zwierzętami

 • przekazywanie informacji o adopcjach zwierząt

§ 5

Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega na pomocy świadczonej wolontariuszom

opiekującym się nimi poprzez zakup karmy dla nich . W gminie Gryfice działa kilka

grup aktywnych wolontariuszy : osiedle XXX -lecia, ul. Łąkowa, centrum miasta oraz

Prusinowo. Wspólnie z działaczami „ LOP Klub dla dorosłych „zakupiono 7 szt klatek dla kotów,które zostały ustawione w miejscach którymi opiekują sie wolontariusze.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.11 ust.1 i art.11a ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest zadaniem własnym Gminy a Rada Miejska w drodze uchwały

może przyjąć konkretny program zapobiegania bezdomności zwierząt .

Problem bezdomności zwierząt jest problemem stale narastającym ,dlatego należy podjąć działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy.

Wstępem do w/w działań jest przyjęcie określonych zasad postępowania ze zwierzętami oraz propagowanie obowiązków jakie ciążą na właścicielu zwierzęcia,które mogą być zawarte między innymi w programie zwalczania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Gryfice dnia 20.01.2013.

W.K.

K O M U N I K A T

Burmistrz Gryfic informuje o rozpoczęciu w dniu 28 stycznia 2013 r konsultacji społecznych projektu „ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH w GMINIE GRYFICE NA ROK 2013”

KONSULTACJE ZAKOŃCZĄ SIĘ W DNIU 17 LUTEGO 2013 ROK

Projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej http: / /bip.gryfice.eu/ w zakładce - obwieszczenia i ogłoszenia.

Można sie z nim zapoznać również w Urzędzie Miejskim w pok. 122 I p.

Zainteresowane konsultacjami organizacje zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do w/w projektu.

Uwagi i opinie można składać w sekretariacie pok. Nr 103 /I piętro/ lub osobiście

pok. numer 122 /I p./ lub przesłać drogą elektroniczną na adres: <kieler@urzad.gryfice.eu>

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Kieler 29-01-2013 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 08:46