Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/440/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 marca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41 poz. 875 z 27.05.2010 r.)


UCHWAŁA Nr XXXVI/ 440 /2010

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia [Author ID1: at Tue May 18 09:05:00 2010 ]30 marca 2010 r.

o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28,poz.142 i146 ) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Gryfice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/161/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice / opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 83, poz. 1484, zm. w Dzienniku Nr 3 poz. 81 z 2008 r. i Nr 93 poz. 2646 z 2009 r./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Łączy się sołectwo Łopianów z sołectwem Smolęcin, w ten sposób, że przyłącza się sołectwo Łopianów do sołectwa Smolęcin. W wyniku połączenia przestaje istnieć sołectwo Łopianów, a sołectwo Smolęcin obejmuje swoim zasięgiem obszar powiększony o dotychczasowy obszar sołectwa Łopianów.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/288/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie statutów sołectwa gminy Gryfice ( Dz.Urz. Woj. Zach.. Nr 79 poz. 1660 z 2005 r, zm. w Dz.Urz. Woj. Zach. Nr 3 poz. 81 z 2008 r. i Nr 93 poz. 2646 z 1009 r. )

wprowadza się następujące zmiany

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 11;

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

,,22) sołectwo Smolęcin z miejscowością Łopianów”.

2) Uchyla się załącznik nr 11 do uchwały.

3) W załączniku Nr 22 do uchwały ,, Statut sołectwa SMOLĘCIN '' wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie ,, 3. Obszar sołectwa obejmuje wieś Smolęcin i wieś Łopianów”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław B ł y s z

Sporządziła Wanda Piwoni

Uzasadnienie

Mieszkańcy sołectwa Łopianów z powodu rezygnacji sołtysa z dalszego pełnienia tej funkcji wystąpili o połączenie ich sołectwa z sołectwem Smolęcin. Pod wnioskiem podpisało się 56,4 % mieszkańców uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr VIII/105/207 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej ( sołectwa, osiedla) - 59,4 % mieszkańców sołectwa Smolęcin zaakceptowało sprawę połączenia obu sołectw. Oba sołectwa są nieduże, współpracują od wielu lat. W Łopianowie mieszka 77 mieszkańców a w Smolęcinie 132. Połączenie powinno być korzystne dla obu miejscowości.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 17-05-2013 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2013 15:02