Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice ?w Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie.

Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów
w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice – Szkoły Podstawowej
w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie
Numer ogłoszenia: 260344-2009, data zamieszczenia:30.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 384 33 45, fax 091 384 33 45.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gryfice.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostawa i wydawanie
obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice – Szkoły
Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie, dostawa
i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy
Gryfice –w Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6,
55.32.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:
30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale VI specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (art. 26 ust. 3).
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1). formularz ofertowy wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - załącznik nr 1
do SIWZ;
2). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
3). dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
4). oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru
(umieszczone w formularzu ofertowym wykonawcy);
5). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
6). oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, techniczny oraz
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;
7). decyzje o dopuszczeniu pojazdów w zakresie dowozu posiłków lub książka kontroli
sanitarnej pojazdów przewożących posiłki;
8). sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
9). polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
10). dwutygodniowe menu z określeniem gramatury, wartości energetycznej każdego
posiłku oraz ilościowej receptury potraw wraz z kalkulacją kosztów produkcji. Dokument
powinien być czytelny, sporządzony w formie komputerowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.gryfice.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy
Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 6 (budynek Urzędu Miejskiego - parter).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2009r. do godz. 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300
Gryfice, sekretariat, pokój nr 8.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie-_przetarg_nieograniczony_30.07.2009.pdf 2009-07-30 14:14:32 95,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-30 14:14:32 295,3KB 39 razy
Odwołania
1 protest.pdf 2009-08-24 11:42:35 116,8KB
2 powiadomienie_o_wniesieniu_protestu.pdf 2009-08-24 11:50:46 76,0KB
3 RozstrzygniA_cie_protestu.pdf 2009-08-27 14:16:44 83,3KB
4 zawiadomienie_o_proteA_cie_08.09.09r..pdf 2009-09-08 12:47:50 123,2KB
5 protest_rozstrzygniA_cie.pdf 2009-09-15 11:40:12 86,7KB
Wynik postępowania
1 powiadomienie_18.08.2009.pdf 2009-08-18 11:33:55 86,4KB
2 powiadomienie_BIP.pdf 2009-08-31 14:27:07 86,4KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2009-09-26 13:58:24 85,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wawrzyniak 30-07-2009 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wawrzyniak 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wawrzyniak 26-09-2009 13:58