Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice ? Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.


Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

Numer ogłoszenia:159398-2010 , data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 385 32 77, fax 091 385 32 78.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie, ewentualna dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ewentualna dostawa własnym transportem i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice -Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie w dniach nauki w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 5.

Część 1:

Przygotowanie, ewentualna dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych w godz. od 13.00 do 15.00 dla uczniów z Gimnazjum Nr 1. W zależności od sposobu wydawania posiłków zawartego w porozumieniu z Dyrektorem jednostki Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapewni naczynia styropianowe jednorazowego użytku ze sztućcami. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów obejmuje przeciętnie 50 uczniów w miesiącu.

Część 2:

Przygotowanie, ewentualna dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych w godz od 13.00 do 15.00 dla uczniów z Gimnazjum Nr 2.W zależności od sposobu wydawania posiłków zawartego w porozumieniu z Dyrektorem jednostki Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapewni naczynia styropianowe jednorazowego użytku ze sztućcami. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów obejmuje przeciętnie 50 uczniów w miesiącu.

Część 3:

Przygotowanie, ewentualna dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych w godz od 11.30 do 13.00 dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3. W zależności od sposobu wydawania posiłków zawartego w porozumieniu z Dyrektorem jednostki Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapewni naczynia styropianowe jednorazowego użytku ze sztućcami. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów obejmuje przeciętnie 120 uczniów w miesiącu.

Część 4:

Przygotowanie, ewentualna dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych w godz od 11.30 do 13.00 dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4. W zależności od sposobu wydawania posiłków zawartego w porozumieniu z Dyrektorem jednostki Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapewni naczynia styropianowe jednorazowego użytku ze sztućcami. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów obejmuje przeciętnie 110 uczniów w miesiącu.

Część 5:

Przygotowanie, dostawa własnym transportem w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach

i wydawanie obiadów z zapewnieniem naczyń jednorazowych styropianowych wraz ze sztućcami (włącznie z odbiorem termosów, niespożytych posiłków i zużytych naczyń i sztućców) dla uczniów objętych pomocą społeczną. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów z placówek szkolnych z terenu Gminy Gryfice, obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: Szkoła Podstawowa w Trzygłowie - 70, Szkoła Podstawowa w Górzycy -20, Szkoła Podstawowa w Prusinowie - 30 w dniach nauki w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości /+30%,-30%/ zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

UWAGA:

W przypadku szkół na terenie Miasta Gryfice, w których znajdują się pomieszczenia kuchenne: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Nr 4, sposób wydawania posiłków i warunki korzystania z pomieszczeń kuchennych szkoły i ich wyposażenia Wykonawca ustala w drodze porozumienia z Dyrektorem danej jednostki.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 02.09.2010r. do końca roku szkolnego 2011/2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (art. 26 ust. 3).

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1). formularz ofertowy wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do SIWZ;

2). oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

3). aktualny odpis z właściwego rejestru (rejestr sądowy) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4). zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm) oraz w przepisach wykonawczych.

  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

7). decyzje inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;

8). w przypadku 1,2,3,4 części zamówienia porozumienie zawarte między Wykonawcą a Dyrektorem Szkoły, stanowiące, iż w przypadku wybrania jego oferty i zawarcia umowy na realizacje zadania, o sposobie wydawania posiłków, a także o udostępnieniu mu stołówki oraz innych odpowiednich pomieszczeń kuchennych.

9). sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

10). polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

11). dziesięciodniowe menu z określeniem gramatury, wartości energetycznej każdego posiłku oraz ilościowej receptury potraw wraz z kalkulacją kosztów produkcji. Dokument powinien być czytelny, sporządzony w formie komputerowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gryfice.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 6 (budynek Urzędu Miejskiego - parter).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24. 06. 2010r. do godz. 12:00,

miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sekretariat, pokój nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie-_przetarg_nieograniczony_2010.pdf 2010-06-08 13:54:56 102,2KB
2 ogA_oszenie-_przetarg_nieograniczony_2010.pdf 2010-06-21 13:55:48 102,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz__2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-08 13:54:56 198,6KB 135 razy
2 siwz__2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 08:28:18 198,6KB 115 razy
Wynik postępowania
1 powiadomienie_o_wyborze.pdf 2010-07-09 10:15:52 97,6KB
2 Powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-07-19 13:11:16 95,6KB
Udzielenie zamówienia
1 OPS-Wyniki.pdf 2010-08-16 11:26:42 100,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 08-06-2010 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 08-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 16-08-2010 11:26